Risikomærkning

Djurslands Bank har i overensstemmelse med gældende lovgivning om risikomærkning af investeringsprodukter inddelt forskellige typer investeringsprodukter i grønne, gule og røde mærkningskategorier.

Grøn, gul og rød risiko

Farverne afspejler risikoen for tab ved investeringen, samt hvor let eller svært det er at gennemskue den pågældende investering.

 • I den grønne kategori indgår de typer af investeringsprodukter, der betragtes som relativt enkle produkter. Kategorien omfatter blandt andet obligationer, hvor risikoen for at tabe hovedstolen ved obligationens udløb må betragtes som meget lille. Dette kunne eksempelvis være danske statsobligationer.
 • Investeringer i den gule kategori har en større risiko for tab, end det er tilfældet i den grønne kategori. Men i lighed med den grønne kategori er der her tale om relativt enkle produkter. Den gule kategori omfatter eksempelvis investeringsforeningsbeviser.
 • For produkter i den røde kategori gælder, at produkterne enten er svære at gennemskue, eller at produkterne er forbundet med en risiko for, at tabet i enkelte tilfælde kan overstige det investerede beløb. Et eksempel på en type af investeringsprodukter fra den røde kategori er strukturerede obligationer.

Bemærk venligst...

Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, at du er opmærksom på følgende:

 • Risikomærkningen tager udgangspunkt i risikoen for at tabe det investerede beløb og ikke sandsynligheden for, at dette indtræffer.
 • Muligheden for at opnå et positivt afkast ved den pågældende investering ikke tages med i betragtning ved kategoriseringen.
 • Der ses bort fra tidshorisonten for den pågældende investering.
 • Der ikke er nogen sammenhæng mellem den investeringsprofil, som er forbundet med en bestemt portefølje, og den risikomærkning, som er knyttet til de typer af investeringsprodukter, som indgår i din portefølje.
 • Risikomærkningen kan ikke erstatte den almindelige investeringsrådgivning, men kun supplere denne.

Information om aktionærrettigheder (SRD II)

En række regler vedtaget på EU-plan sikrer aktionærernes rettigheder.

Formålet med reglerne er at opnå en større lyst til at investere langsigtet og aktivt ved at skabe en tættere forbindelse mellem udsteder og aktionær. Den tættere forbindelse skal bl.a. opnås ved at informere aktionærerne om deres rettigheder, og om hvordan de helt konkret kan udnyttes. Det betyder, at Djurslands Bank videreformidler selskabsmeddelelser fra udsteder til dig.

Hvad betyder de reglerne for dig?

Som følge af reglerne vil vi informere aktionærerne via NetBank, når udsteder holder generalforsamling, både de ordinære og ekstraordinære. Meddelelsen er en generel orientering, som skal minde aktionæren om sin rettighed til at deltage og stemme ved generalforsamlinger.

Hvordan kan du som aktionær stemme?

Du kan stemme på to forskellige måder, alt efter om det er en dansk eller udenlandsk aktie, som du ejer.

 • Ved danske aktier kan du afgive din stemme via Aktionær- eller InvestorPortalen. Stemmeafgivelsen er gratis.
 • Ved udenlandske aktier skal stemmen gives ved at du kontakter banken herom via srd@djurslandsbank.dk Stemmeafgivelsen er gratis.

Central Investorinformation

På hver investeringsforenings afdeling findes en "varedeklaration".

Varedeklaration på investeringsbeviser

Central Investorinformation er en "varedeklaration på investeringsbeviser". Der er tale om en EU-standard. Det betyder, at dokumentet skal udarbejdes efter helt ens og meget skrappe regler af alle europæiske investeringsforeninger.

Central Investorinformation indeholder

 • Mål og investeringspolitik
 • Risiko/afkast
 • Omkostninger
 • Tidligere resultater
 • Praktiske oplysninger

Risikoskala 1-7

Et kerneelement i Central Investorinformation er en standardiseret EU-risikoskala fra 1-7.

Din rådgiver hjælper dig

Du kan få Central Investorinformation hos din rådgiver - du kan også finde den på investeringsforeningernes hjemmesider.

Kvalitetsforbedrende services

Djurslands Bank er en rådgivningsbank, og når det gælder investering, samarbejder vi med en række investeringsforeninger. Inden investering fastlægger vi din investeringsprofil, så du har et godt grundlag at træffe dine beslutninger om investering på.

Formidlingsprovision

Når du investerer i investeringsforeninger, som Djurslands Bank samarbejder med, og kan modtage formidlingsprovision fra, får du tilbudt en række ekstra services.

De ekstra services tilbydes i forskellige niveauer, som afhænger af størrelsen af formidlingsprovisionen, som Djurslands Bank modtager fra de investeringsforeninger, du har investeret i.

Størrelsen af formidlingsprovisionen afhænger også af, hvor meget du har investeret og i hvilke investeringsforeninger du har investeret. Formidlingsprovisioner fremgår af dokumentet ”Samarbejdspartnere på værdipapirområdet”.

Samarbejdspartnere på værdipapirområdet

Serviceniveau

Vi fastlægger en gang om året, hvilket serviceniveau vi kan tilbyde dig.

For nærmere oplysninger er du meget velkommen til at kontakte din rådgiver i Djurslands Bank.

Kvalitetsforbedrende services
Niveau 1
Provision:
500-15.000 kr.
Niveau 2
Provision:
>15.000-30.000 kr.
Niveau 3
Provision:
>30-50.000 kr.
Niveau 4
Provision:
>50-75.000 kr.
Tilbud om årligt investeringsmøde
med rådgiver
x
x
x
x
Tilbud om adgang til handelsplatforme på mange markeder i selvbetjeningsløsninger
x
x
x
x
Tilbud om adgang til bred vifte af produkter via selvbetjeningssystemer
x
x
x
x
Tilbud om deltagelse i årligt investormøde

x
x
x
Tilbud om årligt møde med deltagelse
af bankens formuekonsulent

x
x
x
Tilbud om halvårlig afkastrapportering

x
x
x
Tilbud om markedsfokus
x x x
Tilbud om halvårligt møde med deltagelse af bankens formuekonsulent


x
x
Tilbud om løbende orientering om nye produkter via Finansafdelingen


x
x
Tilbud om årligt møde med deltagelse af investeringsspecialist fra bankens Finansafdeling med en fuld pallette af finansielle produkter


x
x
Tilbud om kvartalsvis afkastrapportering


x
x
Tilbud om SMS-service i forbindelse med gennemførelse af handler


x
x
Tilbud om gennemlysning af porteføljen (X-ray Morningstar)x
Tilbud om ubegrænset adgang til rådgiver og investeringsspecialist fra bankens Finansafdelingx
Tilbud om årligt møde med evt. deltagelse af stabsledelse, områdeledelse eller direktionx
Tilbud om månedlig afkastrapporteringx
Tilbud om gratis Private Bankingx

PRIIPS dokumenter

PRIIPS (Packaged Retail Investment & Insurance Products) er en EU-forordning om dokumenter (Key Investorinformations Documents også kaldet KID-dokumenter) med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til investorer.

KID dokumenter

- Produkter, hvor Djurslands Bank er producent:

Valutatermin

Valutaswap

Renteswap