Risikomærkning

Djurslands Bank har i overensstemmelse med gældende lovgivning om risikomærkning af investeringsprodukter inddelt forskellige typer investeringsprodukter i grønne, gule og røde mærkningskategorier.

Grøn, gul og rød

Farverne afspejler risikoen for tab ved investeringen, samt hvor let eller svært det er at gennemskue den pågældende investering.

 • I den grønne kategori indgår de typer af investeringsprodukter, der betragtes som relativt enkle produkter. Kategorien omfatter blandt andet obligationer, hvor risikoen for at tabe hovedstolen ved obligationens udløb må betragtes som meget lille. Dette kunne eksempelvis være danske statsobligationer.
 • Investeringer i den gule kategori har en større risiko for tab, end det er tilfældet i den grønne kategori. Men i lighed med den grønne kategori er der her tale om relativt enkle produkter. Den gule kategori omfatter eksempelvis investeringsforeningsbeviser.
 • For produkter i den røde kategori gælder, at produkterne enten er svære at gennemskue, eller at produkterne er forbundet med en risiko for, at tabet i enkelte tilfælde kan overstige det investerede beløb. Et eksempel på en type af investeringsprodukter fra den røde kategori er strukturerede obligationer.

Bemærk venligst...

Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, at du er opmærksom på følgende:

 • Risikomærkningen tager udgangspunkt i risikoen for at tabe det investerede beløb og ikke sandsynligheden for, at dette indtræffer.
 • Muligheden for at opnå et positivt afkast ved den pågældende investering ikke tages med i betragtning ved kategoriseringen.
 • Der ses bort fra tidshorisonten for den pågældende investering.
 • Der ikke er nogen sammenhæng mellem den investeringsprofil, som er forbundet med en bestemt portefølje, og den risikomærkning, som er knyttet til de typer af investeringsprodukter, som indgår i din portefølje.
 • Risikomærkningen kan ikke erstatte den almindelige investeringsrådgivning, men kun supplere denne.

Central Investorinformation

På hver investeringsforenings afdeling findes en "varedeklaration".

Varedeklaration på investeringsbeviser

Central Investorinformation er en "varedeklaration på investeringsbeviser". Der er tale om en EU-standard. Det betyder, at dokumentet skal udarbejdes efter helt ens og meget skrappe regler af alle europæiske investeringsforeninger.

Central Investorinformation indeholder

 • Mål og investeringspolitik
 • Risiko/afkast
 • Omkostninger
 • Tidligere resultater
 • Praktiske oplysninger

Risikoskala 1-7

Et kerneelement i Central Investorinformation er en standardiseret EU-risikoskala fra 1-7.

Din rådgiver hjælper dig

Du kan få Central Investorinformation hos din rådgiver - du kan også finde den på investeringsforeningernes hjemmesider.

Kvalitetsforbedrende services

Djurslands Bank samarbejder med en række investeringsforeninger, så vi kan tilbyde et bredt udbud af produkter samt et højt serviceniveau.

Formidlingsprovision

Vi kan i den forbindelse modtage formidlingsprovision fra investeringsforeningerne. Formidlingsprovisionen skal være proportional med de services vi tilbyder vores kunder.

Vi har derfor etableret forskellige serviceniveauer, som fremgår af dokumentet samarbejdspartnere på værdipapirområdet.

For nærmere oplysning er du meget velkommen til at kontakte din rådgiver i banken.

PRIIPS dokumenter

PRIIPS (Packaged Retail Investment & Insurance Products) er en EU-forordning om dokumenter (Key Investorinformations Documents også kaldet KID-dokumenter) med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til investorer.

KID dokumenter

- Produkter, hvor Djurslands Bank er producent:
Valutaterminsforretning

Køb

Salg

Swaps

Køb

Salg