Ikke-komplekse og komplekse investeringsprodukter

Investeringsprodukter er opdelt i ikke-komplekse og komplekse produkter.

Ikke-komplekse investeringsprodukter er f.eks.

 • Investeringsforeninger
 • Børsnoterede aktier
 • Børsnoterede obligationer

Komplekse investeringsprodukter er f.eks.

 • Alternative investeringsfonde
 • Udvalgte udenlandske aktier
 • Papirer noteret på ikke anerkendte børser

 

Central information

Central information er et fælles informationsmateriale om investeringsforeninger.

Danske investeringsforeninger ucits er kategoriseret som ikke-komplekse investeringsprodukter.

På hver enkelt afdeling i en investeringsforening er der dannet dokumentet Central information.
Det er et dokument der er udarbejdet i en fast skabelon, som gør det muligt at lave sammenligninger på tværs af forskellige investeringsforeninger. Dokumentet har til formål at give investorer oplysninger, så det er muligt at træffe en informeret investeringsbeslutning.

Central information kan med fordel kombineres med investeringsrådgivning i Djurslands Bank, inden du investerer.

Central information indeholder blandt andet

 • Formål med dokumentet
 • Produktoplysninger
 • Risiko i forhold til EU-risikoskala
 • Afkast
 • Omkostninger
 • Relevant information

EU-risikoskala

I Central information dokumentet indgår en beskrivelse af, hvor på risikoskalaen det enkelte produkt befinder sig.

img

Kontakt din rådgiver

Du er altid velkommen til at kontakte din rådgiver, hvis du har behov for investeringsrådgivning inden du investerer.

Din rådgiver kan også hjælpe med at finde aktuel Central information. Du kan også finde den på investeringsforeningernes hjemmesider.

 

Kvalitetsforbedrende services

Djurslands Bank er en rådgivningsbank, og når det gælder investering, samarbejder vi med en række investeringsforeninger. Inden investering fastlægger vi din investeringsprofil, så du har et godt grundlag at træffe dine beslutninger om investering på.

Formidlingsprovision

Når du investerer i investeringsforeninger, som Djurslands Bank samarbejder med, og kan modtage formidlingsprovision fra, får du tilbudt en række ekstra services.

De ekstra services tilbydes i forskellige niveauer, som afhænger af størrelsen af formidlingsprovisionen, som Djurslands Bank modtager fra de investeringsforeninger, du har investeret i.

Størrelsen af formidlingsprovisionen afhænger også af, hvor meget du har investeret og i hvilke investeringsforeninger du har investeret. Formidlingsprovisioner fremgår af dokumentet ”Samarbejdspartnere på værdipapirområdet”.

Samarbejdspartnere på værdipapirområdet

Serviceniveau

Vi fastlægger en gang om året, hvilket serviceniveau vi kan tilbyde dig.

For nærmere oplysninger er du meget velkommen til at kontakte din rådgiver i Djurslands Bank.

Kvalitetsforbedrende servicesNiveau 1
Provision:
500-15.000 kr.
Niveau 2
Provision:
>15.000-30.000 kr.
Niveau 3
Provision:
>30-50.000 kr.
Niveau 4
Provision:
>50-75.000 kr.
Tilbud om årligt investeringsmøde
med rådgiver
xxxx
Tilbud om adgang til handelsplatforme på mange markeder i selvbetjeningsløsningerxxxx
Tilbud om adgang til bred vifte af produkter via selvbetjeningssystemerxxxx
Tilbud om deltagelse i årligt investormøde xxx
Tilbud om årligt møde med deltagelse
af bankens formuekonsulent
 xxx
Tilbud om halvårlig afkastrapportering xxx
Tilbud om markedsfokus xxx
Tilbud om halvårligt møde med deltagelse af bankens formuekonsulent  xx
Tilbud om løbende orientering om nye produkter via Finansafdelingen  xx
Tilbud om årligt møde med deltagelse af investeringsspecialist fra bankens Finansafdeling med en fuld pallette af finansielle produkter  xx
Tilbud om kvartalsvis afkastrapportering  xx
Tilbud om SMS-service i forbindelse med gennemførelse af handler  xx
Tilbud om gennemlysning af porteføljen (X-ray Morningstar)   x
Tilbud om ubegrænset adgang til rådgiver og investeringsspecialist fra bankens Finansafdeling   x
Tilbud om årligt møde med evt. deltagelse af stabsledelse, områdeledelse eller direktion   x
Tilbud om månedlig afkastrapportering   x
Tilbud om gratis Private Banking   x

 

Advarsel om markedsmisbrug

Misbrug af intern viden

Djurslands Bank henleder din opmærksomhed på, at du ikke må købe, sælge eller opfordre andre til at købe og sælge værdipapirer, hvis du har intern viden, der kan have betydning for handlen (misbrug af intern viden).

Markedsmanipulation

Det er også forbudt at handle på en måde, der er egnet til at påvirke kursen på et værdipapir i en retning, der afviger fra værdipapirets værdi i markedet (markedsmanipulation). Du skal derfor bl.a. være opmærksom på, at du ikke, ved at lægge modsatrettede ordre ud på markedet, bliver både køber og sælger i samme handel.

Overtrædelse kan straffes med bøde eller fængsel

Overtrædelse af forbuddene mod misbrug af intern viden og markedsmanipulation kan straffes med bøde eller fængsel.

 

PRIIPS dokumenter

PRIIP er en forkortelse af Packaged Retail Investment & Insurance Products, som er en EU-forordning med krav om udstedelse af dokumentet Central information ved sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til investorer. Dokumentet er det samme som udstedes til danske investeringsforeninger

Central information på produkter, hvor Djurslands Bank er producent:

Valutatermin

Valutaswap

Renteswap

 

Information om aktionærrettigheder (SRD II)

En række regler vedtaget på EU-plan sikrer aktionærernes rettigheder.

Formålet med reglerne er at opnå en større lyst til at investere langsigtet og aktivt ved at skabe en tættere forbindelse mellem udsteder og aktionær. Den tættere forbindelse skal bl.a. opnås ved at informere aktionærerne om deres rettigheder, og om hvordan de helt konkret kan udnyttes. Det betyder, at Djurslands Bank videreformidler selskabsmeddelelser fra udsteder til dig.

Hvad betyder reglerne for dig?

Som følge af reglerne vil vi informere aktionærerne via netbank, når udsteder holder generalforsamling, både de ordinære og ekstraordinære. Meddelelsen er en generel orientering, som skal minde aktionæren om sin rettighed til at deltage og stemme ved generalforsamlinger.

Hvordan kan du som aktionær stemme?

Du kan stemme på to forskellige måder, alt efter om det er en dansk eller udenlandsk aktie, som du ejer.

 • Ved danske aktier kan du afgive din stemme via Aktionær- eller InvestorPortalen. Stemmeafgivelsen er gratis.
 • Ved udenlandske aktier skal stemmen gives ved at du kontakter banken herom via srd@djurslandsbank.dk Stemmeafgivelsen er gratis.

 

Yderligere investeringsinformation