Logo


Bliv medejer af din bank

Som engageret lokalbank bakker vi op om lokalområdet og er med til at skabe vækst og aktivitet.

Om os

Vi har 15 afdelinger på Djursland, Randers og i Aarhus, over 60.000 privatkunder og ca. 4.900 erhvervskunder.

Vi er en moderne lokalbank, der funderer kunderelationerne på to ben:

Kundens behov og ønsker er fundamentet for vores rådgivning, og bankens lokale afdelinger er omdrejningspunktet for den personlige kundekontakt.

Generalforsamling og aktionærmøde

Afholdes hvert år i marts for vores ca. 21.600 aktionærer. Læs mere

Fondsbørsmeddelelser

Her finder du meddelelser sendt via Nasdaq OMX København fra 2007 og frem. Læs mere

Djurslands Bank aktien - Stamoplysninger

Stykstørrelse: 10 kr. Fondskode: 6013627

Aktiekurs og andre oplysninger

Find oplysninger om kursen på Djurslands Bank aktien samt andre nyttige oplysninger.

Rådgivning

Før du investerer i værdipapirer - også i Djurslands Bank aktier - bør du altid drøfte din investeringsprofil med din rådgiver i banken.

Sådan køber du aktier

Du kan købe aktier i Djurslands Bank via NetBank. Her kan du, når det passer dig, i ro og mag foretage dine dispositioner - skift til NetBank.

Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte os, så foretager vi aktiehandlen for dig.

 

Investor- og udbyttepolitik

Vedtaget på bestyrelsesmøde 22. marts 2024.

I medfør af anbefalingerne for god selskabsledelse har bestyrelsen vedtaget følgende investor- og udbyttepolitik.

Djurslands Banks forretningsmodel, visioner og mål tager udgangspunkt i bankens forankring i lokal-samfundet. Banken ønsker at være en ansvarlig og værdiskabende bank, og arbejder bevidst på at skabe de bedste resultater for såvel kunder som lokalsamfundet og aktionærerne.

Bestyrelsens holdning er, at bankens interessenter lever i et gensidigt afhængighedsforhold. Derfor skal det til stadighed sikres, at kunders, aktionærers og medarbejderes roller og interesser respekteres i overensstemmelse med bankens vedtagne politikker og gældende lovgivning, herunder regler om god skik, samfundsansvar m.v.

Djurslands Bank ønsker generelt størst mulig åbenhed om banken og arbejder derfor løbende på at udbygge informationsniveauet, således at alle væsentlige oplysninger om banken offentliggøres på en systematisk, retvisende og fyldestgørende måde – for derved at sikre, at der skabes grundlag for en fair værdiansættelse af Djurslands Bankaktien og øvrige udstedelser.

Investorinformation

Investorpolitikken varetages af bankens direktion og det er bankens målsætning at informere børser, hvorpå banken har noteret udstedelser, nuværende og potentielle aktionærer samt investorer, aktie-analytikere og børsmæglere samt øvrige interessenter hurtigt og retvisende om både kursrelevante og andre forhold til banken.

Målsætningen efterleves ved at banken offentliggør de relevante informationer via Nasdaq OMX København, bankens hjemmeside, eventuelt i dagspressen samt ved en generel åben dialog med interessenterne.

Informationen til aktionærer og investorer samt øvrige interessenter gives under hensyntagen til de til enhver tid gældende børsetiske regler.

Målet med det valgte informationsniveau er

 • at sikre åbenhed og gennemsigtighed omkring banken
 • at øge kendskabet generelt til Djurslands Bank hos aktiemarkedets interessenter
 • at sikre en god og positiv dialog med bankens interessenter
 • at en aktie i Djurslands Bank værdifastsættes så korrekt som muligt
 • at give investorerne et optimalt beslutningsgrundlag ved investeringsbeslutninger om aktier i Djurslands Bank
 • at øge likviditeten i Djurslands Bankaktien
 • at overholde gældende oplysningsforpligtelser

Djurslands Bank informerer og kommunikerer med aktiemarkedets interessenter ved

 • at offentliggøre års-, halvårs- og kvartalsmeddelelser
 • at udsende fondsbørsmeddelelser om og med øvrige relevante oplysninger
 • at aflægge årsrapport efter gældende lovgivning og med alle relevante specifikationer
 • at udgive et elektronisk nyhedsbrev 4-6 gange årligt, som det er muligt for bankens interessenter at abonnere på
 • at afholde årlig ordinær generalforsamling i Grenaa samt aktionærmøder i Grenaa og Aarhus, hvor aktionærerne har mulighed for at tilkendegive holdninger, interesser og synspunkter i relation til banken
 • at aktionærerne vælger et repræsentantskab på op til 50 medlemmer som systematisk mødes med bankens direktion og bestyrelse
 • at besvare alle henvendelser fra aktiemarkedets interessenter
 • at bankens ledelse i videst muligt omfang stiller sig til rådighed for præsentation af banken ved investormøder, investorgrupper eller enkeltstående aktionærer.

Kontakt Djurslands Bank vedrørende investor relations

img

Sigurd Simmelsgaard
Administrerende direktør, CEO

8630 3148
[email protected]

Torvet 5, 8500 Grenaa

img

Jesper Vernegaard
Vicedirektør

Tlf. 8630 3080
[email protected]

Torvet 5, 8500 Grenaa

Digital kommunikation

Al kommunikation fra banken til den enkelte aktionær kan ske via e-mail, og det er aktionærens ansvar at sikre, at banken er i besiddelse af den korrekte e-mail adresse.

Generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på bankens hjemmeside, medmindre andet følger af Selskabsloven. Banken kan også til enhver tid kommunikere med almindelig brevpost.

Indkaldelse til bankens ordinære og ekstraordinære generalforsamling vil være tilgængelig på bankens hjemmeside; herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, lovpligtige oplysninger, tegningslister, fondsbørsmeddelelser, årsrapporter, selskabsmeddelelser, adgangskort samt generelle oplysninger fra banken til aktionærerne.

Indkaldelse kan tillige ske skriftligt til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har ønsket det.

Ønsker du som aktionær at kontakte banken, kan du benytte nedenstående formular eller skrive direkte til [email protected].Kapitalstruktur og kapitalmålsætning

Bankens ledelse forholder sig løbende til bankens kapitalstruktur og redegør for strukturen i årsrapportens ledelsesberetning som findes på bankens hjemmeside.

For at sikre banken størst mulig uafhængighed og finansiel styrke, ønsker bestyrelsen at banken er velkapitaliseret i forhold til bankens strategiske målsætninger samt de kendte fremtidige regulatoriske krav og under hensyntagen til effekten af en fremtidig lavkonjunktur.

I den løbende vurdering af bankens kapitalmålsætning indgår:

 • at bankens ledelse har besluttet en egen fastsat kapitalbuffer, så banken til enhver tid har en passende forsigtig afstand til de regulatoriske kapitalkrav og på denne måde sikrer NEP-kapitalgrundlaget mod udsving i de risici banken løbende påtager sig samt fremtidige konjunktursvingninger. Bankens ledelse har p.t. fastlagt denne kapitalbuffer til 3%-point.
 • at bankens regulatoriske kapitalkrav fastsættes efter de kendte fremtidige krav inklusiv fremtidigt fuldt indfasede buffere, således der er tale en langsigtet og kontinuerlig udvikling i bankens NEP-kapitalgrundlag i forhold til de kommende krav..
 • at det langsigtede regulatoriske kapitalkrav inklusiv bankens egen vedtagne kapitalbuffer, ønskes opfyldt med egentlig kernekapital (CET1). Bankens ledelse har p.t. fastlagt et langsigtet kapitalmål for bankens egentlige kernekapital i niveauet 20-22%.
 • at det i det omfang dette mål ikke kan realiseres, vil banken styrke NEP-kapitalgrundlaget ved at optage supplerende kapital (tier 2), alternativt med SNP instrumenter (tier 3) for at opfylde målsætningen.

Banken udarbejder kvartalsvis en kapitalplan som er fremskrevet for en periode på mindst 5 år.

Udbyttepolitik

Ud fra en aktuel vurdering af bankens kapitalgrundlag og –målsætning, er det bankens mål, at udlodde af det årlige nettooverskud i form af udbytte og/eller aktietilbagekøb. Udlodning enten som aktietilbagekøb eller kontant udlodning tilstræbes at udgøre minimum 30% af det årlige resultat efter skat, der overstiger en egenkapitalforrentning på 6% af primo egenkapitalen.

Udbyttepolitikken indgår som en del bankens årsrapport, og fremgår tillige på bankens hjemmeside.

Stemmeretsbegrænsninger

Banken har i vedtægterne en stemmeretsbegrænsning, således at ingen aktionær kan stemme med mere end 6 stemmer. Desuden er der en bestemmelse om et ejerloft på 10% af aktiekapitalen.
Disse værnsregler er i vedtægterne blevet vedtaget af aktionærerne på generalforsamlingen, og skal ses som et udtryk for, at Djurslands Bank ønskes bevaret som en selvstændig stærk, lokal bank til glæde for alle bankens interessenter.

En ophævelse af værnsreglerne kan efter bestyrelsens opfattelse medføre, at bankens aktier i høj grad gøres til et kortsigtet spekulationsobjekt, hvilket bestyrelsen ikke finder kan være i aktionærernes, kundernes, medarbejdernes eller lokalsamfundets interesse.
Bestyrelsen har derfor ikke p.t. til hensigt at foreslå ændrede vedtægtsbestemmelser herom. Bestyrelsen ser omvendt heller ikke for nærværende noget behov for at indføre yderligere begrænsninger i vedtægterne.

Opfølgning på Investor- og udbyttepolitik

Bestyrelsen vurderer politikken mindst en gang årligt og foretager de fornødne tilpasninger efter indstilling fra direktionen.

 

Generalforsamling og aktionærmøder

Vi afholder hvert år ordinær generalforsamling og aktionærmøde for bankens ca. 21.600 aktionærer.

Generalforsamlingen er bankens øverste myndighed, hvor aktionærerne som medejere af banken kan udøve deres stemmeret. At være aktionær er ikke kun en investering, men også en mulighed for at få medindflydelse på hvordan banken drives.

Ud over den lovmæssige og ordinære årlige generalforsamling afholder Djurslands Bank aktionærmøder, hvor vi på lidt mere uformel vis, informerer om de væsentligste indlæg og beslutninger fra generalforsamlingen.

Som aktionær har du her mulighed for at finde bekræftelse på, at dine stemmer er talt med til generalforsamlingen, hvis du har afgivet dine stemmer elektronisk.

Generalforsamling 2024

Referat af ordinær generalforsamling 19. marts 2024
Ledelsens årsberetning for 2023 på generalforsamlingen 2024

Stærk økonomi

Vi har en sund økonomi, der i mere end 50 år har vist sin styrke i medgang og modgang

Fondsbørsmeddelelser

Her finder du meddelelser sendt via Nasdaq OMX København siden 2011.

Få direkte besked om fondsbørsmeddelelser

Ønsker du at få direkte besked, når Djurslands Bank udsender fondsbørsmeddelelser via Nasdaq?
På nasdaqomxnordic.com kan du abonnere på selskabsmeddelelser fra Djurslands Bank.

 

Årsrapporter fra Djurslands Bank

Her finder du kvartalsrapporter, halvårsrapporter og årsrapporter for de sidste år.

 

Information om banken

God selskabsledelse, Samfundsansvar og risikorapportering

Det fremgår nedenfor, hvorledes Djurslands Bank forholder sig til Komitéen for god Selskabsledelses ”Anbefalinger for god selskabsledelse” fra 2. december 2020 og Finansrådets supplerende ”Anbefalinger for Finansrådets medlemsvirksomheder” fra 22. november 2013, som vedrører god selskabsledelse og ekstern revision. Bestyrelsens holdning til begge sæt anbefalinger er generelt positiv. Banken følger de fleste anbefalinger. Der ligger grundige overvejelser i bestyrelsen bag de punkter i anbefalingerne, som banken ikke følger.

Februar 2024 God selskabsledelse - årsrapport 2023
Februar 2024 Finansrådets ledelseskodeks for 2023 - årsrapport 2023
Februar 2023 God selskabsledelse - årsrapport 2022
Februar 2023 Finansrådets ledelseskodeks for 2022 - årsrapport 2022
Februar 2022 God selskabsledelse - årsrapport 2021
Februar 2022 Finansrådets ledelseskodeks for 2021 - årsrapport 2021
Februar 2021 God selskabsledelse - årsrapport 2020
Februar 2021 Finansrådets ledelseskodeks for 2020 - årsrapport 2020
Februar 2020 God selskabsledelse - årsrapport 2019
Februar 2020 Finansrådets ledelseskodeks for 2019 - årsrapport 2019
Februar 2019 God selskabsledelse - årsrapport 2018
Februar 2019 Finansrådets ledelseskodeks for 2018 - årsrapport 2018
Februar 2018 God selskabsledelse - årsrapport 2017
Februar 2018 Finansrådets ledelseskodeks for 2017 - årsrapport 2017
Februar 2017 God selskabsledelse - årsrapport 2016
Februar 2017 Finansrådets ledelseskodeks for 2016 - årsrapport 2016
Februar 2016 God selskabsledelse - årsrapport 2015
Februar 2016 Finansrådets ledelseskodeks for 2015 - årsrapport 2015
Februar 2015 God selskabsledelse - årsrapport 2014
Februar 2015 Finansrådets ledelseskodeks for 2014 - årsrapport 2014
Februar 2014 God selskabsledelse - årsrapport 2013
Februar 2013 God selskabsledelse - årsrapport 2012
Januar 2012 God selskabsledelse - årsrapport 2011

Bankens redegørelse udgør grundlaget for den sammenfatning af initiativer på CSR-området, som findes i ledelsesberetningen i årsrapporten for Djurslands Bank A/S, og dækker årsrapportens regnskabsperiode fra 1. januar til 31. december.

Februar 2024: Samfundsansvar - årsrapport 2023
Februar 2023: Samfundsansvar - årsrapport 2022
Februar 2022: Samfundsansvar - årsrapport 2021
Februar 2021: Samfundsansvar - årsrapport 2020
Februar 2020: Samfundsansvar - årsrapport 2019
Februar 2019: Samfundsansvar - årsrapport 2018
Februar 2018: Samfundsansvar - årsrapport 2017
Februar 2017: Samfundsansvar - årsrapport 2016
Februar 2016: Samfundsansvar - årsrapport 2015
Februar 2015: Samfundsansvar - årsrapport 2014
Februar 2014: Samfundsansvar - årsrapport 2013
Februar 2013: Samfundsansvar - årsrapport 2012
Januar 2012: Samfundsansvar - årsrapport 2011

Risikorapporteringen for Djurslands Bank skal øge informationen og gennemsigtigheden for bankens investorer, kunder, offentlige myndigheder og alle øvrige interessenter omkring banken.

20.02.2023 Bankens risikorapport for 2023
08.02.2023 Bankens risikorapport for 2022
15.02.2022 Bankens risikorapport for 2021
23.02.2021 Bankens risikorapport for 2020
05.02.2020 Bankens risikorapport for 2019
06.02.2019 Bankens risikorapport for 2018
07.02.2018 Bankens risikorapport for 2017
08.02.2017 Bankens risikorapport for 2016
16.02.2016 Bankens risikorapport for 2015
18.02.2015 Bankens risikorapport for 2014
19.02.2014 Bankens risikorapport for 2013
20.02.2013 Bankens risikorapport for 2012
22.02.2012 Bankens risikorapport for 2011
23.02.2011 Bankens risikorapport for 2010

 

Vederlagspolitik

Djurslands Banks vederlagspolitik understøtter bankens forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål. Vederlag anvendes som et aktivt redskab i bankens strategiske ledelse, og honorerer - med baggrund i medarbejderens jobfunktion - faglige og personlige kvalifikationer, engagement og indsats samt generelle resultater.

Bankens medarbejdere og ledere aflønnes med et fast honorar og uden incitamentsafhængige løndele. Lønnen reguleres årligt på baggrund af lønstigningen i finanssektorens standardoverenskomst. Ved en ekstraordinær indsats kan medarbejderne ydes et engangsvederlag. Ved anvendelse af finanssektorens standardoverenskomst samt løbende benchmark, søges tillige opretholdt, at bankens aflønning til stadighed er markedskonform.

Bankens bestyrelse har nedsat et lønudvalg, som består af den samlede bestyrelse.

Lønudvalget tager initiativ til udarbejdelse og ændringer i bankens vederlagspolitik og tager stilling til, hvem der er omfattet af begrebet ”væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner”.

Efter godkendelse i bankens bestyrelse bliver vederlagspolitikken forelagt for generalforsamlingen, der tager endelig stilling til bankens vederlagspolitik.
Lønudvalget følger årligt op på, at den gældende vederlagspolitik overholdes.

Oplysninger om aflønning af bestyrelsen, direktionen samt andre ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil og opfølgning herpå, fremgår af bankens årsrapport samt bankens vederlagsrapport.