Bliv medejer af din bank

Som engageret lokalbank bakker vi op om lokalområdet og er med til at skabe vækst og aktivitet.

Om os

Vi har 15 afdelinger på Djursland, Randers og i Aarhus, over 50.000 privatkunder og ca. 4.300 erhvervskunder.

Kundens behov og ønsker er fundamentet for vores rådgivning, og bankens lokale afdelinger er omdrejningspunktet for kundekontakten.

Vil du købe aktier i Djurslands Bank?

Mere om Djurslands Bank aktien >>

Generalforsamling og aktionærmøde

Afholdes hvert år i marts for vores ca. 20.250 aktionærer. Læs mere >>

Fondsbørsmeddelelser

Her finder du meddelelser sendt via Nasdaq OMX København fra 2007 og frem. Læs mere >>

Introduktion til Djurslands Bank aktien

Hør CEO Lars Møller Kristensen fortælle om Djurslands Bank og dermed introducere bankens aktie. Præsentationen skete via HC Andersen Capital 14. september 2021.

Stamoplysninger

Stykstørrelse: 10 kr.
Fondskode: 6013627

Aktiekurs og andre oplysninger

Find oplysninger om kursen på Djurslands Bank aktien samt andre nyttige oplysninger.

Rådgivning

Før du investerer i værdipapirer - også i Djurslands Bank aktier - bør du altid drøfte din investeringsprofil med din rådgiver i banken.

 

Sådan køber du aktier

Du kan købe aktier i Djurslands Bank via NetBank. Her kan du, når det passer dig, i ro og mag foretage dine dispositioner - skift til NetBank

Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte os, så foretager vi aktiehandlen for dig.

Videopræsentation af halvårsregnskab 2021

Se bankdirektør Lars Møller Kristensen gennemgå Djurslands Banks regnskab for 1. halvår 2021.

Investorpolitik

Djurslands Banks forretningsmodel, visioner og mål tager udgangspunkt i bankens forankring i lokalsamfundet. Banken ønsker at være en ansvarlig og værdiskabende bank, og arbejder bevidst på at skabe de bedste resultater for såvel kunder som lokalsamfundet og aktionærerne.

Bestyrelsens holdning er, at bankens interessenter lever i et gensidigt afhængighedsforhold. Derfor skal det til stadighed sikres, at kunders, aktionærers og medarbejderes roller og interesser respekteres i overensstemmelse med bankens vedtagne politikker og gældende lovgivning, herunder regler om god skik, samfundsansvar m.v.

Djurslands Bank ønsker generelt størst mulig åbenhed om banken og arbejder derfor løbende på at udbygge informationsniveauet, således at alle væsentlige oplysninger om banken offentliggøres på en systematisk, retvisende og fyldestgørende måde - for derved at sikre, at der skabes grundlag for en fair værdiansættelse af Djurslands Bank-aktien og øvrige udstedelser.

Målet med det valgte informationsniveau er

 •  at sikre åbenhed omkring banken
 •  at øge kendskabet generelt til Djurslands Bank hos aktiemarkedets interessenter
 •  at sikre en god og positiv dialog med bankens interessenter
 •  at en aktie i Djurslands Bank værdifastsættes så korrekt som muligt
 •  at give investorerne et optimalt beslutningsgrundlag ved investeringsbeslutninger om aktier i Djurslands Bank
 •  at øge likviditeten i Djurslands Bank-aktien
 •  at overholde gældende oplysningsforpligtelser

Djurslands Bank informerer og kommunikerer med aktiemarkedets interessenter ved

 • at offentliggøre års-, halvårs- og kvartalsmeddelelser
 • at udsende fondsbørsmeddelelser om og med øvrige relevante oplysninger
 • at aflægge årsrapport efter gældende lovgivning og med alle relevante specifikationer
 • at udgive et elektronisk nyhedsbrev 4-6 gange årligt, som det er muligt for bankens interessenter at abonnere på
 • at afholde årlig generalforsamling i Grenaa og aktionærmøde i Aarhus, hvor aktionærerne har mulighed for at tilkendegive holdninger, interesser og synspunkter i relation til banken
 • at aktionærerne vælger et repræsentantskab på op til 50 medlemmer som systematisk mødes med bankens direktion og bestyrelse
 • at besvare alle henvendelser fra aktiemarkedets interessenter
 • at bankens ledelse i videst muligt omfang stiller sig til rådighed for præsentation af banken ved investormøder, investorgrupper eller enkeltstående aktionærer.  

Investorpolitikken varetages af bankens direktion og gives via Nasdaq OMX København, bankens hjemmeside, eventuelt i dagspressen samt ved en generel åben dialog med interessenterne.

På grund af bankens lokale forankring og nærheden til ejerkredsen finder banken det på nuværende tidspunkt ikke relevant at afholde online generalforsamlinger samt web-castede regnskabspræsentationer.

Kapitalstruktur og kapitalmålsætning

Bankens ledelse forholder sig løbende til bankens kapitalstruktur og redegør for strukturen i årsrapportens ledelsesberetning som findes på bankens hjemmeside.

For at sikre banken størst mulig uafhængighed og finansiel styrke, ønsker bestyrelsen at banken er velkapitaliseret i forhold til bankens strategiske målsætninger samt de kendte fremtidige regulatoriske krav og under hensyntagen til effekten af en fremtidig lavkonjunktur.

I den løbende vurdering af bankens kapitalmålsætning indgår:

 • at bankens ledelse har besluttet en egen fastsat kapitalbuffer, så banken til enhver tid har en passende forsigtig afstand til de regulatoriske kapitalkrav og på denne måde sikrer ka-pitalgrundlaget mod udsving i de risici banken løbende påtager sig samt fremtidige kon-junktursvingninger. Bankens ledelse har p.t. fastlagt denne kapitalbuffer til 3%-point.
 • at bankens regulatoriske kapitalkrav fastsættes efter de kendte fremtidige krav inklusiv fremtidigt fuldt indfasede buffere, således der er tale en langsigtet og kontinuerlig udvik-ling i bankens kapitalgrundlag i forhold til de kommende krav.
 • at det langsigtede regulatoriske kapitalkrav inklusiv bankens egen vedtagne kapitalbuffer, ønskes opfyldt med egentlig kernekapital (CET1). Bankens ledelse har p.t. fastlagt et lang-sigtet kapitalmål for bankens egentlige kernekapital på 18-20%.
 • at det tildelte NEP-tillæg forventes dækket med supplerende kapital eller særlige tier 3 NEP-instrumenter i det omfang der er behov herfor.

Udbyttepolitik
Ud fra en aktuel vurdering af bankens kapitalgrundlag og –målsætning, er det bankens mål, at udbetale minimum 20% af det årlige nettooverskud i udbytte og/eller aktietilbagekøb.

Generalforsamling og aktionærmøde

Vi afholder hvert år ordinær generalforsamling og aktionærmøde for bankens ca. 20.250 aktionærer.

Generalforsamlingen afholdes traditionen tro i Grenaa og er bankens øverste myndighed, hvor aktionærerne som medejere af banken kan udøve deres stemmeret. At være aktionær er ikke kun en investering, men også en mulighed for at få medindflydelse på hvordan banken drives.

Derfor er det vores ønske, at så mange aktionærer som muligt deltager på generalforsamlingen.

 

 

 

Ud over den faste, årlige generalforsamling afholder Djurslands Bank et mere uformelt aktionærmøde i Aarhus. Her informerer vi om de væsentligste indlæg og beslutninger fra generalforsamlingen.

Referat af ordinær generalforsamling den 17. marts 2021
Ledelsens årsberetning for 2020 på generalforsamlingen 2021

Som aktionær har du  her mulighed for at finde bekræftelse på, at dine stemmer er talt med til generalforsamlingen, hvis du har afgivet dine stemmer elektronisk.

Stærk økonomi

Vi har en sund økonomi, der i mere end 50 år har vist sin styrke i medgang og modgang

Fondsbørsmeddelelser

Her finder du meddelelser sendt via Nasdaq OMX København siden 2011.2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Få direkte besked om fondsbørsmeddelelser

Ønsker du at få direkte besked, når Djurslands Bank udsender fondsbørsmeddelelser via Nasdaq?
På nasdaqomxnordic.com kan du abonnere på selskabsmeddelelser fra Djurslands Bank.

Abonner på selskabsmeddelelser

Information om banken

Her finder du risikorapporter og information om god selskabsledelse og samfundsansvar.

God selskabsledelse

Tab 1

God selskabsledelse

Redegørelse for ”God selskabsledelse” i Djurslands Bank A/S.

Det fremgår nedenfor, hvorledes Djurslands Bank forholder sig til Komitéen for god Selskabsledelses ”Anbefalinger for god selskabsledelse” fra 23. november 2017 og Finansrådets supplerende ”Anbefalinger for Finansrådets medlemsvirksomheder” fra 22. november 2013, som vedrører god selskabsledelse og ekstern revision. Bestyrelsens holdning til begge sæt anbefalinger er generelt positiv. Banken følger de fleste anbefalinger. Der ligger grundige overvejelser i bestyrelsen bag de punkter i anbefalingerne, som banken ikke følger.

Februar 2021 God selskabsledelse - årsrapport 2020
Februar 2021 Finansrådets ledelseskodeks for 2020 - årsrapport 2020
Februar 2020 God selskabsledelse - årsrapport 2019
Februar 2020 Finansrådets ledelseskodeks for 2019 - årsrapport 2019
Februar 2019 God selskabsledelse - årsrapport 2018
Februar 2019 Finansrådets ledelseskodeks for 2018 - årsrapport 2018
Februar 2018 God selskabsledelse - årsrapport 2017
Februar 2018 Finansrådets ledelseskodeks for 2017 - årsrapport 2017
Februar 2017 God selskabsledelse - årsrapport 2016
Februar 2017 Finansrådets ledelseskodeks for 2016 - årsrapport 2016
Februar 2016 God selskabsledelse - årsrapport 2015
Februar 2016 Finansrådets ledelseskodeks for 2015 - årsrapport 2015
Februar 2015 God selskabsledelse - årsrapport 2014 
Februar 2015 Finansrådets ledelseskodeks for 2014 - årsrapport 2014 
Februar 2014 God selskabsledelse - årsrapport 2013 
Februar 2013 God selskabsledelse - årsrapport 2012 
Januar 2012  God selskabsledelse - årsrapport 2011

Samfundsansvar

Tab 1

Samfundsansvar

Bankens redegørelse udgør grundlaget for den sammenfatning af initiativer på CSR-området, som findes i ledelsesberetningen i årsrapporten for Djurslands Bank A/S, og dækker årsrapportens regnskabsperiode fra 1. januar til 31. december 2018.

Februar 2021: Samfundsansvar - årsrapport 2020
Februar 2020: Samfundsansvar - årsrapport 2019
Februar 2019: Samfundsansvar - årsrapport 2018
Februar 2018: Samfundsansvar - årsrapport 2017
Februar 2017: Samfundsansvar - årsrapport 2016
Februar 2016: Samfundsansvar - årsrapport 2015
Februar 2015: Samfundsansvar - årsrapport 2014 
Februar 2014: Samfundsansvar - årsrapport 2013 
Februar 2013: Samfundsansvar - årsrapport 2012 
Januar 2012: Samfundsansvar - årsrapport 2011 

Risikorapportering

Tab 1

Risikorapportering

Risikorapporteringen for Djurslands Bank skal øge informationen og gennemsigtigheden for bankens investorer, kunder, offentlige myndigheder og alle øvrige interessenter omkring banken.

23.02.2021 Bankens risikorapport for 2020
05.02.2020 Bankens risikorapport for 2019
06.02.2019 Bankens risikorapport for 2018
07.02.2018 Bankens risikorapport for 2017
08.02.2017 Bankens risikorapport for 2016
16.02.2016 Bankens risikorapport for 2015
18.02.2015 Bankens risikorapport for 2014
19.02.2014 Bankens risikorapport for 2013
20.02.2013 Bankens risikorapport for 2012
22.02.2012 Bankens risikorapport for 2011
23.02.2011 Bankens risikorapport for 2010

 

Risikooplysninger Søjle-III

Vederlagspolitik

Djurslands Banks vederlagspolitik understøtter bankens forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål. Vederlag anvendes som et aktivt redskab i bankens strategiske ledelse, og honorerer - med baggrund i medarbejderens jobfunktion - faglige og personlige kvalifikationer, engagement og indsats samt generelle resultater.

Bankens medarbejdere og ledere aflønnes med et fast honorar og uden incitamentsafhængige løndele. Lønnen reguleres årligt på baggrund af lønstigningen i finanssektorens standardoverenskomst. Ved en ekstraordinær indsats kan medarbejderne ydes et engangsvederlag. Ved anvendelse af finanssektorens standardoverenskomst samt løbende benchmark, søges tillige opretholdt, at bankens aflønning til stadighed er markedskonform.

Bankens bestyrelse har nedsat et lønudvalg, som består af den samlede bestyrelse.

Lønudvalget tager initiativ til udarbejdelse og ændringer i bankens vederlagspolitik og tager stilling til, hvem der er omfattet af begrebet ”væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner”.

Efter godkendelse i bankens bestyrelse bliver vederlagspolitikken forelagt for generalforsamlingen, der tager endelig stilling til bankens vederlagspolitik.
Lønudvalget følger årligt op på, at den gældende vederlagspolitik overholdes.

Oplysninger om aflønning af bestyrelsen, direktionen samt andre ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil og opfølgning herpå, fremgår af bankens årsrapport i note 6.

Vederlagspolitik

Vederlagsrapport 2020