Bliv medejer af din bank

Som engageret lokalbank bakker vi op om lokalområdet og er med til at skabe vækst og aktivitet.

Om os

Vi har 16 afdelinger på Djursland og i Aarhus, ca. 45.950 privatkunder og 3.925 erhvervskunder.

Kundens behov og ønsker er fundamentet for vores rådgivning, og bankens lokale afdelinger er omdrejningspunktet for kundekontakten.

Vil du købe aktier i Djurslands Bank?

Aktien >>

Generalforsamling og aktionærmøde

Afholdes hvert år i marts for vores 17.967 aktionærer. Læs mere >>

Fondsbørsmeddelelser

Her finder du meddelelser sendt via Nasdaq OMX København fra 2007 og frem. Læs mere >>

Stamoplysninger

Stykstørrelse: 10 kr.
Fondskode: 6013627

Aktiekurs og andre oplysninger

Find oplysninger om kursen på Djurslands Bank aktien samt andre nyttige oplysninger.

Rådgivning

Før du investerer i værdipapirer - også i Djurslands Bank aktier - bør du altid drøfte din investeringsprofil med din rådgiver i banken.

 

Sådan køber du aktier

Du kan købe aktier i Djurslands Bank via NetBank. Her kan du, når det passer dig, i ro og mag foretage dine dispositioner - skift til NetBank

Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte os, så foretager vi aktiehandlen for dig.

Investorpolitik

Djurslands Banks forretningsmodel, visioner og mål tager udgangspunkt i bankens forankring i lokalsamfundet. Banken ønsker at være en ansvarlig og værdiskabende bank, og arbejder bevidst på at skabe de bedste resultater for såvel kunder som lokalsamfundet og aktionærerne.

Bestyrelsens holdning er, at bankens interessenter lever i et gensidigt afhængighedsforhold. Derfor skal det til stadighed sikres, at kunders, aktionærers og medarbejderes roller og interesser respekteres i overensstemmelse med bankens vedtagne politikker og gældende lovgivning, herunder regler om god skik, samfundsansvar m.v.

Djurslands Bank ønsker generelt størst mulig åbenhed om banken og arbejder derfor løbende på at udbygge informationsniveauet, således at alle væsentlige oplysninger om banken offentliggøres på en systematisk, retvisende og fyldestgørende måde.

Målet med det valgte informationsniveau er

 •  at øge kendskabet generelt til Djurslands Bank hos aktiemarkedets interessenter
 •  at en aktie i Djurslands Bank værdifastsættes så korrekt som muligt
 •  at give investorerne et optimalt beslutningsgrundlag ved investeringsbeslutninger om aktier i Djurslands Bank

Djurslands Bank informerer og kommunikerer med aktiemarkedets interessenter ved

 • at offentliggøre års-, halvårs- og kvartalsmeddelelser
 • at udsende fondsbørsmeddelelser om og med øvrige relevante oplysninger
 • at aflægge årsrapport efter gældende lovgivning og med alle relevante specifikationer
 • at udgive et elektronisk nyhedsbrev 4-6 gange årligt, som det er muligt for bankens interessenter at abonnere på
 • at afholde årlig generalforsamling i Grenaa og aktionærmøde i Aarhus, hvor aktionærerne har mulighed for at tilkendegive holdninger, interesser og synspunkter i relation til banken
 • at aktionærerne vælger et repræsentantskab på op til 50 medlemmer som systematisk mødes med bankens direktion og bestyrelse
 • at besvare alle henvendelser fra aktiemarkedets interessenter
 • at bankens ledelse i videst muligt omfang stiller sig til rådighed for præsentation af banken ved investormøder, investorgrupper eller enkeltstående aktionærer.  

Investorpolitikken varetages af bankens direktion og gives via Nasdaq OMX København, bankens hjemmeside, eventuelt i dagspressen samt ved en generel åben dialog med interessenterne.

På grund af bankens lokale forankring og nærheden til ejerkredsen finder banken det på nuværende tidspunkt ikke relevant at afholde online generalforsamlinger samt web-castede regnskabspræsentationer.

Udbyttepolitik

Bestyrelsen vurderer hvert år, ud fra en aktuel vurdering af bankens kapitalforhold, hvor stor en andel af årets nettooverskud, der foreslås  udbetalt i udbytte.

I den aktuelle vurdering af bankens kapitalforhold indgår:

 • At kapitalprocenten minimum udgør lovgivningens samlede kombinerede kapitalkrav med et tillæg af 2 %-points.
 • At mest mulig af bankens kapitalprocent udgøres af egentlig kernekapital. (CET1)
 • At det aktuelle kapitalkrav vurderes i forhold til de kendte fremtidige regulatoriske krav hertil.

I bankens årlige beslutning om udbyttebetalingen vil tillige indgå bankens øvrige muligheder for at optimere afkastet af aktionærernes investering i banken.

Generalforsamling og aktionærmøde

Vi afholder hvert år ordinær generalforsamling og aktionærmøde for bankens 17.967 aktionærer.

Generalforsamlingen afholdes traditionen tro i Grenaa og er bankens øverste myndighed, hvor aktionærerne som medejere af banken kan udøve deres stemmeret. At være aktionær er ikke kun en investering, men også en mulighed for at få medindflydelse på hvordan banken drives.

Derfor er det vores ønske, at så mange aktionærer som muligt deltager på generalforsamlingen.

 

 

 

Ud over den faste, årlige generalforsamling afholder Djurslands Bank et mere uformelt aktionærmøde i Aarhus. Her informerer vi om de væsentligste indlæg og beslutninger fra generalforsamlingen.

Referat af ordinær generalforsamling den 14. marts 2018

Ledelsens årsberetning for 2017 på generalforsamlingen 2018

 

Stærk økonomi

Vi har en sund økonomi, der i mere end 50 år har vist sin styrke i medgang og modgang

Fondsbørsmeddelelser

Her finder du meddelelser sendt via Nasdaq OMX København fra 2011-2018

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Tab 1

18.02.2011 Indkaldelse til generalforsamling
18.02.2011 Forslag til vedtægtsændringer
23.02.2011 Årsrapport for 2010
14.03.2011 Storaktionærmeddelelse
17.03.2011 Referat fra generalforsamling
17.03.2011 Godkendte vedtægter
29.04.2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011
27.06.2011 Djurslands Banks forventet tab på Fjordbank Mors
12.08.2011 Halvårsrapport 2011
15.08.2011 Storaktionærmeddelelse
04.10.2011 Djurslands Bank førtidsindfrier ansvarlig lånekapital
03.11.2011 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2011
22.12.2011 Finanskalender for 2012

2005 - 2010

Tab 1

Fondsbørsmeddelelser for Djurslands Bank, fra perioden 01-01-2005 til og med 31-12-2010, findes via nedenstående link
Selskabsmeddelelser fra Nasdaq OMX

Gør følgende :

Indtast "2005-01-01" i feltet "Fra"
Indtast "2010-12-31" i feltet "Til"
Vælg "Djurslands Bank" i feltet "Selskaber"
Tryk "Søg"

Du kan nu se en oversigt over alle fondsbørsmeddelelser for Djurslands Bank i perioden.

 

Information om banken

Her finder du risikorapporter og information om god selskabsledelse og samfundsansvar.

God selskabsledelse

Tab 1

God selskabsledelse

Redegørelse for ”God selskabsledelse” i Djurslands Bank A/S udarbejdet februar 2018.

Det fremgår nedenfor, hvorledes Djurslands Bank forholder sig til Komitéen for god Selskabsledelses ”Anbefalinger for god selskabsledelse” fra 6. maj 2013 og Finansrådets supplerende ”Anbefalinger for Finansrådets medlemsvirksomheder” fra 24. juni 2013, som vedrører god selskabsledelse og ekstern revision. Bestyrelsens holdning til begge sæt anbefalinger er generelt positiv. Banken følger de fleste anbefalinger. Der ligger grundige overvejelser i bestyrelsen bag de punkter i anbefalingerne, som banken ikke følger.

Februar 2018 God selskabsledelse - årsrapport 2017
Februar 2018 Finansrådets ledelseskodeks for 2017 - årsrapport 2017
Februar 2017 God selskabsledelse - årsrapport 2016
Februar 2017 Finansrådets ledelseskodeks for 2016 - årsrapport 2016
Februar 2016 God selskabsledelse - årsrapport 2015
Februar 2016 Finansrådets ledelseskodeks for 2015 - årsrapport 2015
Februar 2015 God selskabsledelse - årsrapport 2014 
Februar 2015 Finansrådets ledelseskodeks for 2014 - årsrapport 2014 
Februar 2014 God selskabsledelse - årsrapport 2013 
Februar 2013 God selskabsledelse - årsrapport 2012 
Januar 2012  God selskabsledelse - årsrapport 2011

Samfundsansvar

Tab 1

Samfundsansvar

Bankens redegørelse udgør grundlaget for den sammenfatning af initiativer på CSR-området, som findes i ledelsesberetningen i årsrapporten for Djurslands Bank A/S, og dækker årsrapportens regnskabsperiode fra 1. januar til 31. december 2017.

Februar 2018: Samfundsansvar - årsrapport 2017
Februar 2017: Samfundsansvar - årsrapport 2016
Februar 2016: Samfundsansvar - årsrapport 2015
Februar 2015: Samfundsansvar - årsrapport 2014 
Februar 2014: Samfundsansvar - årsrapport 2013 
Februar 2013: Samfundsansvar - årsrapport 2012 
Januar 2012: Samfundsansvar - årsrapport 2011 

Risikorapportering

Tab 1

Risikorapportering

Risikorapporteringen for Djurslands Bank skal øge informationen og gennemsigtigheden for bankens investorer, kunder, offentlige myndigheder og alle øvrige interessenter omkring banken.

07.02.2018 Bankens risikorapport for 2017
08.02.2017 Bankens risikorapport for 2016
16.02.2016 Bankens risikorapport for 2015
18.02.2015 Bankens risikorapport for 2014
19.02.2014 Bankens risikorapport for 2013
20.02.2013 Bankens risikorapport for 2012
22.02.2012 Bankens risikorapport for 2011
23.02.2011 Bankens risikorapport for 2010

 

Lønpolitik

Djurslands Banks lønpolitik understøtter bankens forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål. Løn anvendes som et aktivt redskab i bankens strategiske ledelse, og honorerer - med baggrund i medarbejderens jobfunktion - faglige og personlige kvalifikationer, engagement og indsats samt generelle resultater.

Bankens medarbejdere og ledere aflønnes med et fast honorar og uden incitamentsafhængige løndele. Lønnen reguleres årligt på baggrund af lønstigningen i finanssektorens standardoverenskomst. Ved en ekstraordinær indsats kan medarbejderne ydes et engangsvederlag. Ved anvendelse af finanssektorens standardoverenskomst samt løbende benchmark, søges tillige opretholdt, at bankens aflønning til stadighed er markedskonform.

Bankens bestyrelse har nedsat et lønudvalg, som består af den samlede bestyrelse.

Lønudvalget tager initiativ til udarbejdelse og ændringer i bankens lønpolitik og tager stilling til, hvem der er omfattet af begrebet ”væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner”.
Efter godkendelse i bankens bestyrelse bliver lønpolitikken forelagt for generalforsamlingen, der tager endelig stilling til bankens lønpolitik.
Lønudvalget følger årligt op på, at den gældende lønpolitik overholdes.

Oplysninger om aflønning af bestyrelsen, direktionen samt andre ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil og opfølgning herpå, fremgår af bankens årsrapport i note 7.

Lønpolitik