Ratepension

Tab 1

Ratepension

Ratepension udbetales løbende gennem en årrække, enten hver måned, kvartal, halvårlig eller en  gang om året.

Udbetaling fra ratepension giver mulighed for at få en højere indkomst i den første tid efter, du er holdt op med at arbejde.

Ratepension skal ikke være den eneste pension du har, men skal være et supplement til andre pensioner, du får udbetalt fra. Du skal derfor sikre dig også at have pensionsordninger med livsvarige udbetalinger.

Reglerne, kort fortalt:

 • Du kan oprette ratepension indtil 20 år efter, at du har nået din pensionsudbetalingsalder.
 • Du kan årligt indbetale 57.200 kr. (2020)
 • Du får fradrag i topskat af indbetalingen i det år, den indbetales.
 • Du kan starte udbetaling, når du har nået din pensionsudbetlingsalder. Ratepension skal udbetales i minimum 10 år. Sidste udbetaling skal være senest i det kalenderår 30 år efter din pensionsudbetalingsalder. En ratepension kan udbetales efter to metoder: annuitets eller serieprincippet.
 • Du skal betale skat af udbetalingerne, men ikke bruttoskat, ligesom de indgår ved beregníng af offentlige ydelser.
 • Du har mulighed for at indsætte en begunstiget det vil sige, hvem der skal modtage indeståendet, hvis du dør før pengene er udbetalt.

Kapitalpension

Tab 1

Kapitalpension

Kapitalpension udbetales i sum, enten på en gang eller ved deludbetaling ad flere gange.

Udbetaling fra kapitalpension giver mulighed for at få større udbetalinger til særlige formål, f.eks. en lang rejse.

Kapitalpension og aldersopsparing er de eneste muligheder for at få din pension på en gang. For at sikre dig i øvrigt, skal du også have pensionsordninger med livsvarige udbetalinger, der kan dække dine udgifter, når kapitalpensionen er brugt.

Reglerne, kort fortalt:

 • Du skal senest have udbetalt din kapitalpension 20 år efter din pensionsudbetalingsalder.
 • Du skal betale afgift på 40 % af udbetalingerne, men de indgår ikke ved beregning af offentlige ydelser.
 • Du har mulighed for at indsætte begunstigelse - det vil sige, hvem der skal modtage indeståendet, hvis du dør, før pengene er udbetalt.

Siden 1. januar 2013 har du ikke længere kunnet indbetale til kapitalpension og få fradrag.

 

Aldersopsparing

Tab 1

Aldersopsparing

Aldersopsparing udbetales i sum eller ratet - enten på en gang, eller ved deludbetaling ad flere gange.

Udbetaling fra alderspension giver dig mulighed for at bruge pengene, som du har lyst, f.eks. til en større ting.

Aldersopsparing kan være et alternativ til opsparing i frie midler pga. den lave beskatning.

Reglerne, kort fortalt:

 • Alle kan indbetale op til 5.300 kr. om året (2020) uanset alder. Har du ordninger andre steder, og indbetaler du samlet mere end årets maksimum, så skal der betales en afgift på 20% af det overskydende beløb, med mindre du flytter beløbet til en anden pensionsordning, så af afgiften 4%.
 • Har du mindre end 5 år til din folkepensionsalder, eller er du blevet folkepensionist, kan du indbetale op til 50.200 kr. om året (2020). Dette gælder dog kun, hvis du ikke får udbetalt fra en skattebegunstiget opsparing. Er du alene berettiget til at indbetale 5.300 kr. (2020), men indbetaler mere, så vil du blive opkrævet en afgift på 40% af det indbetalte beløb over 5.300 kr.
 • Du har ikke fradrag for indbetalingen.
 • Du skal ikke betale afgift, når du hæver på kontoen.
 • Du betaler 15,3 % i pensionsafkastskat af afkastet.
 • Indestående kan udbetales, når du når pensionsudbetalingsalder.
 • Du kan fortsætte med at indbetale på kontoen, selvom du har foretaget en udbetaling.
 • Du har mulighed for at indsætte begunstigelse. Det vil sige, hvem der skal modtage indestående, hvis du dør, før pengene er udbetalt.

Livrente

Tab 1

Livrente

Livrente udbetales løbende, fra du starter udbetaling og resten af livet. Det sikrer, at der er penge hele livet.

Udbetalingen fra en livrente skal sammen med din folkepension og udbetaling fra ATP udgøre den minimumsindtægt, du har brug for, fra du går på pension og resten af dit liv.

Ønsker du større udbetalinger eller udbetaling af en sum til et bestemt formål, skal din livrente suppleres med henholdsvis ratepension og/eller aldersopsparing.

Reglerne, kort fortalt:

 • Du kan oprette livrente, uanset hvor gammel du er.
 • Du kan indbetale så store beløb, du ønsker.
 • Du får fradrag i topskat af indbetalingen. Fradraget skal dog i visse tilfælde fordeles over flere år.
 • Du kan først starte udbetaling ved din pensionsudbetalingsalder. Ved oprettelse senere kan udbetalingen starte straks efter indbetalingen er foretaget.
 • Du skal betale skat af udbetalingerne, men ikke bruttoskat, ligesom ydelser indgår ved beregning af offentlige ydelser.
 • Du har mulighed for at sikre dig ved død, så din opsparing bliver udbetalt til dine efterladte, uanset om du er i opsparings- eller udbetalingsperioden.

Man kan, på grund af begrænsninger i loven, ikke oprette livrente i en bank. Men i Djurslands Bank kan vi, i samarbejde med Letpension, hjælpe dig med at sikre dig udbetalinger, fra du går på pension, og så længe du lever.

Selvpension

Tab 1

Selvpension

Der kan ikke længere nyoprettes selvpensioneringskonti.

For de selvpensioneringskonti, der er oprettet gælder følgende:

 • En selvpensioneringskonto kunne oprettes af alle personer, der var fyldt 18 år, men ikke fyldt 50 år.
 • En selvpensioneringskonto skulle være bundet i mindst 15 år. 
 • Kontohaveren kunne indsætte højst 3.000 kr. pr. indkomstår, og der kunne i alt i bindingsperioden indsættes højst 40.000 kr.
 • Til og med indkomståret 1987 var der fradragsret for indbetalinger til selvpensioneringskonti, men fradragsretten bortfaldt i 1987.
 • Der betales ikke afgift ved udbetaling.

Det er muligt at ophæve sin selvpension, når man ønsker.
 

Indeks

Tab 1

Indeks

Den juridisk korrekte betegnelse for en indeksopsparing er ”Aftale om pristalsreguleret Alderdomsopsparing”.

En indeksopsparing er en aftale, hvor kontohaveren årligt i en aftalt årrække, får udbetalte et beløb per indekskontrakt svarer til købekraften (værdien) af 500 kr. i 1956. Opsparingen kunne oprettes i perioden fra 1. april 1957 og til og med 24. november 1971.

Der kan ikke længere nyoprettes indeksopsparinger.

For de indekskonti, der er oprettet gælder følgende:

 • En indeksopsparing kunne oprettes af alle personer, der var fyldt 18 år, men ikke fyldt 52 år
 • Der kunne maksimalt oprettes 6 kontrakter pr. person. Kontrakterne er samlet på en eller to konti.
 • Kontohaver skal indbetale et årligt beløb indtil mellem 65 og 67. år, afhængigt af udbetalingsstart.
 • Udbetaling kan starte mellem 65 og 67 år.
 • Udbetalingsperiode er mellem 10 og 15 år. Perioden er fastsat ved tegning af kontrakten og kan ikke ændres.
 • Der udbetales et grundbeløb kaldet egenbetaling, som hæves på opsparingen, samt et indekstillæg, der betales af Staten.
 • Indekstillægget udbetales fra 67 år med det fulde beløb. Ønskes udbetaling fra 65 år reduceret tillægget med 17% og med 10% når udbetaling starter ved 66 år. Ret til indekstillæg fra staten er betinget af, at kontohaveren på udbetalingstidspunkterne er berettiget til at oppebære dansk folkepension.
 • Udbetalingen beskattes som personlig indkomst og påvirker udbetaling af offentlige ydelser.