Logo

Tilfredsstillende resultat for 1.-3. kvartal 2022

4. November 2022

Selve bankdriften for 1.-3. kvartal må betegnes som særdeles god med en usædvanlig høj indtjening fra aktiviteterne på boligområdet, samt stigende indtjening fra vækst i udlån og forbedret indtjening på bankens indlån. Bankens basisresultat stiger med 62,0 mio. kr. svarende til 68,8% i forhold til 1.-3. kvartal 2021.

Til gengæld medfører de kraftigt stigende renter i perioden, at resultat før skat er markant påvirket af negative kursreguleringer på både obligationer og aktier. Resultat før skat udgør 103,2 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til samme periode i 2021 på 1,1 mio. kr.

 • Kursreguleringerne er markant påvirket af de usædvanligt store rentestigninger gennem året. Samlet er kursreguleringerne negative med 60,3 mio. kr., som følge af negative kursreguleringer fra obligationer og børsnoterede aktier, mens sektoraktier og valuta bidrager med et positivt afkast. I samme periode i 2021 var de negative kursreguleringer alene på 6,5 mio. kr.
 • Nedskrivningerne udgør for perioden en indtægt på 11,5 mio. kr. I samme periode i 2021 var der en indtægt på 18,6 mio. kr., hvilket giver et fald i resultatet på 7,1 mio. kr. I bankens akkumulerede nedskrivninger indgår nu et ledelsesmæssigt skøn vedrørende COVID-19 samt øvrige potentielle risici for den fremtidige økonomiske udvikling, på 51 mio. kr. mod 45 mio. kr. ved halvåret.
 • Den gennemsnitlig egenkapitalforrentning udgør 10,4% p.a. før skat.
 • Bankens forretningsomfang (samlede udlån, indlån (inkl. puljer) og garantier) pr. 30. september 2022 udgør 17,8 mia. kr. og er steget med 0,6 mia. kr. i forhold til samme tidspunkt i 2021, svarende til en stigning på 3,6%.
 • Vækst i udlån fra ultimo september 2021 til ultimo september i 2022 er på 18,0%.
 • Vækst i indlån ekskl. puljer fra ultimo september 2021 til ultimo september 2022 er på 9,1%.
 • Kapitalprocenten er på 22,1% og kernekapitalprocenten på 19,5% og solvensbehovet er opgjort til 9,7%. Kapitalkravet (NEP-kravet, kapitalbevaringsbuffer og konjunkturbuffer) er opgjort til 16,7%, mens NEP-kapitalprocenten er opgjort til 23,4% svarende til en overdækning på 6,7 procentpoint. Bankens kapital består af egenkapital på 1.350,9 mio. kr., Tier 2 kapital på 148,8 mio. kr., samt NEP-kapital (Tier 3) for 74,4 mio. kr.
 • Forventning til 2022:
  Banken udmeldte i årsrapporten for 2021 et forventet resultat før skat for 2022 i niveauet 100-130 mio. kr.
  Forventningen til resultatet byggede på en fortsat god aktivitet på boligområdet og et stigende erhvervsudlån som følge af økonomisk vækst og udfasning af corona-støtteordningerne.
  Forventningen til bankdriften er til fulde indfriet, men henset til de volatile nøgletal for den forventede økonomiske samfundsudvikling samt de markante kursfald på obligationer og aktier, fastholdes den udmeldte forventning på 100-130 mio. kr., dog med en forventning om et resultat i den øvre del af intervallet.
 • For uddybende kommentarer henvises til bankens

kvartalsrapport for 3. kvartal 2022

 • .