Logo

Meget tilfredsstillende resultat for året – det højeste i bankens historie

8. February 2023

Bankens resultat før skat udgør 160,8 mio. kr., hvilket er 17,4 mio. kr. højere end resultatet for 2021. Resultatet før skat forrenter egenkapitalen med 12,0%.

Baggrunden for det højere resultat kan primært henføres til et forbedret basisresultat (resultat før kursreguleringer, nedskrivninger, resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og skat) på 202,7 mio. kr., hvilket er 74,2 mio. kr. højere end i 2021 og det højeste basisresultat i bankens historie.

  • Negativ kursregulering på 41,8 mio. kr. som følge af kurstab på obligationsbeholdningen på 54,2 mio. kr., mens der på aktier og valuta er kursgevinster på henholdsvis 8,9 mio. kr. og 3,7 mio. kr. Kursreguleringerne er samlet 41,0 mio. kr. lavere end i 2021.
  • Nedskrivningerne udgør 1,2 mio. kr. Heraf vedrører 10,0 mio. kr. en forøgelse af det ledelsesmæssige skøn til i alt 55,0 mio. kr. primært vedrørende en række makroøkonomiske risici for den fremtidige økonomiske udvikling.
  • Bankens forretningsomfang (udlån, indlån inkl. puljeordninger og garantier) pr. 31. december 2022 udgør 17,0 mia. kr. og er 0,5 mia. kr. lavere i forhold til 2021, svarende til et fald på 2,9%. Dette skyldes en tilbagegang i garantier på 1,2 mia. kr. som følge af den markante nedgang indenfor bolighandler i 2. halvår 2022.
  • Udlån: Markant vækst i udlån på 483 mio. kr. (11,5%) fra ultimo 2021 til ultimo 2022.
  • Indlån: Vækst i indlån ekskl. puljer på 530 mio. kr. (7,2%) fra ultimo 2021 til ultimo 2022.
  • Kapitalprocent på 25,5% og kernekapitalprocent på 22,9%, samt et solvensbehov på 9,6%. Det samlede kapitalkrav (NEP-kravet, kapitalbevaringsbuffer og konjunkturbuffer) er opgjort til 17,7%, mens NEP-kapitalprocenten er opgjort til 27,0% svarende til en overdækning på 9,3 procentpoint. Bankens ansvarlige kapital består af egenkapital på 1.399,0 mio. kr., Tier 2 kapital på 148,8 mio. kr. samt NEP-kapital (Tier 3) for 74,5 mio. kr.
  • Forslag om udbytte på 10 kr. pr. aktie svarende til 20,8% af nettooverskuddet.
  • Banken forventer i 2023 et resultat før skat i niveauet 140-170 mio. kr., hvilket blev offentliggjort i fondsbørsmeddelelsen 16/2022 af 16. december 2022.

For uddybende kommentarer henvises til bankens årsrapport for 2022 (xhtml) eller årsrapport 2022 (pdf).

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen på telefon 8630 3149.