Logo

Meget tilfredsstillende 1. kvartal

17. May 2023

Starten på 2023 må betegnes som usædvanlig god som følge af effekten af de markante stigninger i rentemiljøet. Mens negative renter gennem de senere år har været gift for bankernes forretningsmodel, giver det højere renteniveau mulighed for øgede renteindtægter samt et forbedret afkast på bankens markante indlånsoverskud. Herudover har aktiviteten med låneomlægninger på boligområdet været højere end forventet og bankens nedskrivninger er fortsat på et lavt niveau.

Resultatet før skat på 70,6 mio. kr. er det højeste kvartalsresultat i bankens historie, samt en stigning på 96,0% i forhold til samme periode i 2022. Hvilket forrenter den gennemsnitlige egenkapital før skat med 20,0%.

  • Basisresultatet (resultat før nedskrivninger på udlån, kursreguleringer og skat) er realiseret med 74,1 mio. kr., svarende til en stigning på 26,9 mio. kr. (57,0%) i forhold til samme periode i 2022.
  • Negative kursreguleringer på 1,4 mio. kr., med baggrund i større udbyttebetalinger har givet negative kursreguleringer på aktier, mens obligationer og valuta bidrager med et positivt afkast. I samme periode i 2022 var der negative kursreguleringer på 8,1 mio. kr.
  • Nedskrivninger på udlån udgør en udgift på 2,1 mio. kr. Udgiften var i samme periode i 2022 på 3,1 mio. kr. I bankens akkumulerede nedskrivninger er der uændret et ledelsesmæssigt skøn på 55 mio. kr. primært vedrørende en række makroøkonomiske risici for den fremtidige økonomiske udvikling.
  • Bankens forretningsomfang (udlån, indlån inkl. puljer og garantier) pr. 31. marts 2023 udgør 16,6 mia. kr. og er faldet med 1,4 mia. kr. i forhold til samme tidspunkt i 2022, svarende til et fald på 8,0%. Faldet skyldes et stort fald i bankens garantier grundet mindre aktivitet på boligområdet.
  • Vækst i udlån fra ultimo marts 2022 til ultimo marts 2023 er på 5,5%.
  • Vækst i indlån ekskl. puljer fra ultimo marts 2022 til ultimo marts 2023 er på 6,6%. Indlån i puljer (pensionsopsparing) er i samme periode faldet med 4,5% grundet negativt afkast i 2022.
  • Kapitalprocent på 25,4% og kernekapitalprocent på 22,7%, samt et solvensbehovpå 9,5%. Kapitalkravet (NEP-kravet, kapitalbevaringsbuffer og konjunkturbuffer) er opgjort til 18,2%, mens NEP-kapitalprocenten er opgjort til 26,8% svarende tilen overdækning på 8,6 procentpoint. Bankens kapital består af egenkapital på1.426,9 mio. kr., Tier 2 kapital på 148,9 mio. kr., samt NEP-kapital (Tier 3) for 74,5 mio. kr.
  • Forventning til 2023: I fondsbørsmeddelelse 16/2022 af 16. december 2022 udmeldte banken et forventet resultat før skat i niveauet 140-170 mio. kr. Med baggrund i detrealiseret resultat for 1. kvartal 2023 valgte banken via fondsbørsmeddelelse8/2023 af 21. april 2023 at opjustere årets forventede resultat før skat til niveauet 200-240 mio. kr.

For uddybende kommentarer henvises til bankens kvartalsrapport for 1. kvartal 2023.