Logo

Halvårsrapport 2023

18. August 2023

De første seks måneder af 2023 må betegnes som usædvanlig gode som følge af effekten af de markante stigninger i rentemiljøet. Mens negative renter gennem de senere år har været gift for bankernes forretningsmodel, giver det højere renteniveau mulighed for øgede renteindtægter samt et forbedret afkast på bankens markante indlånsoverskud. Herudover har aktiviteten med låneomlægninger på boligområdet været højere end forventet, og bankens nedskrivninger er fortsat på et lavt niveau.

Resultatet før skat udgør 139,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 170,6% i forhold til det realiserede resultat før skat i 1. halvår 2022. Hvilket forrenter den gennemsnitlige egenkapital før skat med 19,5% p.a.

  • Basisresultatet (resultat før nedskrivninger på udlån, kursreguleringer og skat) er realiseret med 142,4 mio. kr., svarende til en stigning på 44,5 mio. kr. (45,5%) i forhold til samme periode i 2022.
  • Positive kursreguleringer på 7,3 mio. kr., hvor både aktier, obligationer og valuta bidrager med et positivt afkast. I samme periode i 2022 var der negative kursreguleringer på 42,6 mio. kr. hvoraf tab på obligationer udgjorde 39,5 mio. kr.
  • Nedskrivninger udgør en udgift på 9,8 mio. kr. Udgiften var i samme periode i 2022 på 3,6 mio. kr. Det ledelsesmæssige skøn vedrørende en række makroøkonomiske risici er forøget fra 55,0 mio. kr. til 60,0 mio. kr. med baggrund i den usikre høst for landbruget. Stadie 3 udviser en samlet indtægt på 5,1 mio. kr. under posten nedskrivninger.
  • Bankens samlede udlån, indlån (inkl. puljer) og garantier pr. 30. juni 2023 udgør 17,2 mia. kr. og falder med 0,8 mia. kr. i forhold til samme tidspunkt i 2022, svarende til et fald på 4,4%. Det skyldes et stort fald i bankens garantier grundet mindre aktivitet på boligområdet.
  • Fald i udlån fra ultimo juni 2022 til ultimo juni 2023 er på 2,5%. Det vedrører primært offentlige kunder.
  • Vækst i indlån ekskl. puljer fra ultimo juni 2022 til ultimo juni 2023 er på 5,8%. Indlån i puljer (pensionsopsparing) er i samme periode steget tilsvarende 5,8%.
  • Kapitalprocent på 23,7% og kernekapitalprocent på 21,1%, samt et solvensbehov på 9,5%. Kapitalkravet (NEP-kravet, kapitalbevaringsbuffer og konjunkturbuffer) er opgjort til 18,2%, mens NEP-kapitalprocenten er opgjort til 25,0% svarende til en overdækning på 6,8 procentpoint. Bankens kapital består af egenkapital på 1.477,6 mio. kr., Tier 2 kapital på 149,0 mio. kr., samt NEP-kapital (Tier 3) for 74,6 mio. kr.
  • Forventning til 2023:
    Banken valgte jævnfør fondsbørsmeddelelse 12/2023 af 23. juni 2023 for anden gang i år at opjustere forventningerne til årets resultat før skat til niveauet 220-260 mio. kr. De opjusterede forventninger præciseres som værende i toppen af intervallet.

For uddybende kommentarer henvises til bankens halvårsrapport. Eventuelle spørgsmål kan rettes til adm. direktør Sigurd Simmelsgaard på telefon 8630 3148.