Logo

Halvårsrapport 2021

11. August 2021

Meget tilfredsstillende halvårsresultat.

Bankens resultatet før skat for 1. halvår 2021 udgør 60,6 mio. kr., hvilket er 42,6 mio. kr. højere end samme periode i 2020 (17,9 mio. kr.).

Resultatet før skat for 1. halvår 2021 forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 10,1% p.a.

Baggrunden for det væsentligt højere resultat kan primært henføres til en stigning i bankens basisresultat på 1,6 mio. kr., samt at nedskrivningerne bidrager med en indtægt på 12,4 mio. kr. for 1. halvår 2021, mod en udgift på 35,1 mio. kr. for samme periode i 2020, hvor nedskrivningerne var markant påvirket af et ledelsesmæssigt skøn på 28,5 mio. kr. vedrørende den forventede økonomiske indvirkning fra corona pandemien.

  • Basisresultatet (resultat før nedskrivninger på udlån, kursreguleringer og skat) er realiseret med 57,3 mio. kr., svarende til en stigning på 1,6 mio. kr. (2,9%) i forhold til samme periode i 2020.
  • Negativ kursregulering på -9,1 mio. kr., som følge af negative kursreguleringer fra obligationer, mens sektoraktier og valuta bidrager med et positivt afkast. I samme periode 2020 var der negative kursreguleringer på -2,6 mio. kr.
  • Nedskrivninger på udlån udgør en indtægt på 12,4. Heraf vedrører 10 mio. kr. en tilbageførsel af et ledelsesmæssigt skøn på modelusikkerhed i forbindelse med indfasning af stadie 2-svag. I bankens akkumulerede nedskrivninger er der fortsat et ledelsesmæssigt skøn vedrørende COVID-19 pandemien på 45 mio. kr.
  • Bankens forretningsomfang (udlån, indlån (inkl. puljer) og garantier) udgør pr. 30. juni 2021 17,5 mia. kr. og er steget med 1,6 mia. kr. i forhold til samme tidspunkt i 2020, svarende til en stigning på 10,1%.
  • Vækst i udlån fra ultimo juni 2020 til ultimo juni 2021 på 3,0%.
  • Vækst i indlån ekskl. puljer fra ultimo juni 2020 til ultimo juni 2021 på 7,7%.
  • Kapitalprocent på 18,3% og kernekapitalprocent på 17,4%, samt et solvensbehov på 9,5%. Det samlede kapitalkrav (solvensbehov, NEP-tillæg, kapitalbevaringsbuffer og konjunkturbuffer) er opgjort til 13,4%, mens NEP-kapitalprocenten er opgjort til 19,6%, svarende til en overdækning på 6,2 procentpoint. Bankens ansvarlige kapital består af egenkapital på 1.219,4 mio. kr., samt Tier 2 kapital på 49,7 mio. kr. Derudover har banken pr. 23. juni 2021 udstedt NEP-kapital (Tier 3) for 75,0 mio. kr.

På baggrund af udviklingen i 1. halvår og forventningen til 2. halvår, har banken opjusteret forventning til det samlede resultat for 2021. Banken har endnu ikke registreret nogle væsentlige tab som følge af COVID-19 pandemien. På nuværende tidspunkt vurderes det, at der hen over året kan blive tilbageført en del af det ledelsesmæssige skøn, som banken i 2020 afsatte til dækning af de potentielle kredittab på bankens erhvervs- og privatkunder som følge af COVID-19 situationen. Banken har i fondsbørsmeddelelse 11/2021 af 1. juli 2021 således opjusteret årets forventede resultat før skat fra niveauet 65-85 mio. kr. til niveauet 95-120 mio. kr.

For uddybende kommentarer henvises til vedlagte halvårsrapport. Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen på telefon 86 30 31 49.