Logo

Rekordresultat for 2023

20. February 2024

Året må betegnes som rigtig godt som følge af effekten af de markante stigninger i rentemiljøet. Mens negative renter gennem de senere år har udfordret bankernes forretningsmodel, giver det højere renteniveau mulighed for øgede renteindtægter samt primært et forbedret afkast på bankens markante indlånsoverskud placeret i korte obligationer og i Danmarks Nationalbank. Herudover har aktiviteten med låneomlægninger på boligområdet været højere end forventet, og bankens nedskrivninger er fortsat på et fornuftigt niveau. Resultat før skat udgør 314,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 95,6% i forhold til 160,8 mio. kr. i 2022.

  • Kursreguleringer på 39,4 mio. kr., hvor både sektoraktier, børsnoterede aktier, obligationer og valuta bidrager med et positivt afkast. I 2022 var der kursreguleringer på -41,8 mio. kr., hvoraf kursreguleringer på obligationer udgjorde -54,2 mio. kr.
  • Nedskrivninger udgør 18,8 mio. kr. inkl. 20,0 mio. kr. til en forøgelse af det ledelsesmæssige skøn til i alt 75,0 mio. kr. Det vedrører primært en række makroøkonomiske risici, blandt andet med usikkerhed om den nye boligskatteordning, rentegennemslag, vanskelige vejrforhold og C02-afgift.
  • Bankens forretningsomfang (udlån, indlån inkl. puljeordninger og garantier) pr. 31. december 2023 udgør 18,2 mia. kr. og er 1,2 mia. kr. højere i forhold til 2022, svarende til en stigning på 7,3%.
  • Udlån: Vækst i udlån på 114 mio. kr. (2,4%) fra ultimo 2022 til ultimo 2023. Korrigeret for fald i udlån til offentlige kunder er der en stigning i udlån på 12,5%.
  • Indlån: Vækst i indlån ekskl. puljer på 747 mio. kr. (9,4%) fra ultimo 2022 til ultimo 2023. Korrigeret for fald i indlån til offentlige kunder er der en stigning i indlån på 10,7%.
  • Kapitalprocent på 24,1% og kernekapitalprocent på 21,8%, samt et solvensbehov på 9,8%. Det samlede kapitalkrav (NEP-kravet, kapitalbevaringsbuffer og konjunkturbuffer) er opgjort til 18,2%, mens NEP-kapitalprocenten er opgjort til 25,3% svarende til en overdækning på 7,1 procentpoint. Bankens ansvarlige kapital består af egenkapital på 1.611,4 mio. kr., Tier 2 kapital på 149,2 mio. kr. samt NEP-kapital (Tier 3) for 74,6 mio. kr. Kapitalprocenten falder 1,4 procentpoint, og udvikler sig i tråd med bankens målsætning, politik og historik.
  • Forslag om udbytte på 30 kr. pr. aktie svarende til 33,8% af årets resultat.

Forventning til 2024:

Banken forventer et resultat før skat i niveauet 200-250 mio. kr., hvilket blev offentliggjort i fondsbørsmeddelelsen 1/2024 af 10. januar 2024.

For uddybende kommentarer henvises til bankens årsrapport for 2023 (xhtml) eller årsrapport for 2023 (pdf).

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Adm. direktør Sigurd Bohlbro Simmelsgaard på telefon 8630 3148.