Logo

1.-3. Kvartalsrapport 2023 for Djurslands Bank

10. November 2023

De første ni måneder af 2023 må betegnes som usædvanligt gode som følge af effekten af de markante stigninger i rentemiljøet. Mens negative renter gennem de senere år har været gift for bankernes forretningsmodel, giver det højere renteniveau mulighed for øgede renteindtægter samt et forbedret afkast på bankens markante indlånsoverskud. Herudover har aktiviteten med låneomlægninger på boligområdet været højere end forventet, og bankens nedskrivninger er fortsat på et lavt niveau.

Resultat før skat udgør 238,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 130,7% i forhold til 103,2 mio. kr. 1.-3. kvartal 2022. Hvilket forrenter den gennemsnitlige egenkapital før skat med 21,5% p.a.

  • Basisresultatet (resultat før nedskrivninger på udlån, kursreguleringer og skat) er realiseret med 225,1 mio. kr., svarende til en stigning på 73,2 mio. kr. (48,1%) i forhold til samme periode i 2022.
  • Positive kursreguleringer på 19,5 mio. kr., hvor både sektoraktier, obligationer og valuta bidrager med et positivt afkast på 21,0 mio. kr., mens børsnoterede aktier gav negative kursreguleringer på 1,5 mio. kr. I samme periode i 2022 var der negative kursreguleringer på 60,3 mio. kr., hvoraf tab på obligationer udgjorde 59,8 mio. kr.
  • Nedskrivninger udgør en udgift på 6,5 mio. kr., mens nedskrivningerne i samme periode i 2022 var en indtægt på 11,5 mio. kr. Det ledelsesmæssige skøn vedrørende en række makroøkonomiske risici er forøget fra 55,0 mio. kr. til 65,0 mio. kr. blandt andet med usikkerhed om boligernes værdi ved implementering af den nye boligskatteordning.
  • Bankens forretningsomfang (udlån, indlån (inkl. puljer) og garantier) pr. 30. september 2023 udgør 17,2 mia. kr. og falder med 0,6 mia. kr. i forhold til samme tidspunkt i 2022, svarende til et fald på 3,2%. Hvilket skyldes et fald i bankens garantier grundet mindre aktivitet på boligområdet.
  • Fald i udlån fra ultimo september 2022 til ultimo september i 2023 er på 4,3% og kan primært henføres til offentlige kunder. Korrigeret herfor er der en stigning i udlån på 6,0%.
  • Vækst i indlån ekskl. puljer fra ultimo september 2022 til ultimo september 2023 er på 4,5%. Indlån i puljer er i samme periode steget 5,8%. Korrigeret for offentlige kunder er der en stigning i indlån på 6,2%.
  • Kapitalprocent på 23,5% og kernekapitalprocent på 21,0%, samt et solvensbehov på 9,4%. Kapitalkravet (NEP-kravet, kapitalbevaringsbuffer og konjunkturbuffer) er opgjort til 18,2%, mens NEP-kapitalprocenten er opgjort til 24,9% svarende til en overdækning på 6,7 procentpoint. Bankens kapital består af egenkapital på 1.552,8 mio. kr., Tier 2 kapital på 149,1 mio. kr., samt NEP-kapital (Tier 3) for 74,6 mio. kr.

Forventning til 2023

Banken valgte jævnfør fondsbørsmeddelelse 15/2023 af 10. oktober 2023 for tredje gang i år at opjustere forventningerne til årets resultat før skat til niveauet 270-300 mio. kr. fra tidligere 220-260 mio. kr.

For uddybende kommentarer henvises til bankens kvartalsrapport