Skal du indbetale til pension i år?

Der er flere grunde til at overveje at indbetale til pension i 2018.

Der er flere grunde til at overveje at indbetale til pension i 2018. Der er ændringer, som både direkte og indirekte gør det mere attraktiv end tidligere for dig at indbetale til pension:


Nyt pensionsfradrag

Pensionsfradraget omfatter alle dine indbetalinger til pension op til 70.000 kr. til fradragsberigtigede pensionsordninger (ratepension og livsvarige livrenter inkl. ATP og efter arbejdsmarkedsbidrag).

Fradraget har til hensigt at udligne de samspilsproblemer, der kan være ved modregning i folkepensionstillægget ved udbetaling af folkepension, når din pensionsordning starter udbetaling.

Fradraget indfases over en årrække fra 2018 til 2020 og er et ligningsmæssigt fradrag, der fratrækkes i din skattepligtige indkomst.

Fradraget er afhængig af din alder.

Skatteår
Mere end 15 år til folkepensionsalder
15 år eller mindre til folkepensionsalder
2018
8%
20%
2019
8%
22%
2020
12%
32%

Hvis din samlede indbetaling til pension er 70.000 kr., vil den skattemæssige værdi i 2020 være hhv. 8.400 kr./22.400 kr. alt efter antal år til folkepensionsalder.

Det nye fradrag gør det attraktiv for dig at indbetale til pension. Dog, er du bundskatkunde, så overvej indbetaling til en aldersopsparing, fordi udbetaling af en aldersopsparing ved udbetaling ikke påvirker dine muligheder for folkepensionstillægget. 

Nye indbetalingsgrænser for indbetaling til aldersopsparing

Fra 2018 kan du højst indbetale 5.100 kr. årligt til din aldersopsparing. Beløbet indeksreguleres hvert år.

Når du har mindre end 5 år til din folkepensionsalder, kan du indbetale et højere beløb, som p.t. er 46.000 kr. årligt, hvis du ikke har fået eller får udbetalt fra en skattebegunstiget opsparing.

Ovennævnte beløb er et samlet loft for indbetalinger til aldersopsparinger og beløbet indeksreguleres hvert år.

Forlængelse af udbetalingsperioden for din pensionsordning

Udbetalingstidspunktet kan forlænges med 5 år. Det betyder, at du fremover senest skal have udbetalt din aldersopsparing 20 år efter din pensionsudbetalingsalder.

Du kan fortsat få udbetalt din ordning fra din tidligste pensionsudbetalingsalder.

Fremover kan du vælge, om du vil have udbetalt din aldersopsparing som sum eller i rater.

Nyt jobfradrag

Der er indført et nyt ligningsmæssigt fradrag jobfradrag, som gives til borgere i arbejde. Fradraget gives hvis du har arbejdsindkomst over 187.500 kr. (2018) og når du har tjent 243.500 kr. har du fuld udnyttelse af fradraget. Indfases efter følgende regler:


2018
2019
2020
Jobfradrag
2,5%
3,75%
4,5%
Maksimalt fradrag
1400 kr.
2000 kr.
2500 kr.
Bundgrænse
187.500 kr.
187.500 kr.
187.500 kr

Forhøjelse af beskæftigelsesfradraget

Før loven blev vedtaget blev grundlaget for beskæftigelsesfradraget beregnet efter betaling til arbejdsgiveradministrede pensionsaftaler og fratrukket betaling ti private fradragsberettigede pensionsordninger. Det betød, at borgere, der ikke kunne udnytte det fulde beskæftigelsesfradrag, kunne få nedsat sit beskæftigelsesfradrag.

Nu reduceres grundlaget for beskæftigelsesfradraget ikke længere med betalinger til pensionsopsparinger, uanset om de er private eller arbejdsgiveradministrede.

Tillige forhøjes det maksimale beskæftigelsesfradrag med 1.000 kr.


2018
2019
2020
2021
2022
Maksimalt beskæftigelsesfradrag
34.300 kr.
35.400 kr.
36.700 kr.
 37.000 kr.
37.400 kr.
Procent
9,50%
10,10%
10,50%
10,60%
10,65%

Nedsættelse af bundskatten

Bundskatten nedsættes med 0,02%. De nye satser er:


2018
2019
2020
2021
2022
Ny sats
11,13%
12,16%
12,17%
12,17%
12,18%

Afskaffelse af udligningsskat

Udligningskat blev betalt, hvis du fik udbetalt store pensionsudbetalinger over 397.000 kr. (2018).

Skatten er nu fjernet - 2 år før beregnet.

Afskaffelse af beskatning på fri telefon og internet

Beskatning af fri telefon og internet ophæves fra år 2020.

Kontakt din rådgiver

Du er altid velkommen til at kontakte din rådgiver i Djurslands Bank, hvis du vil have hjælp til at kigge på din pension – så vi sammen kan sikre, at du sparer det op, som du ønsker.

Aldersopsparing – nye regler

Sparer du op til din pension på en aldersopsparing, skal du være opmærksom på de nye regler fra 1. januar 2018. Den væsentligste ændring er, at beløbsgrænsen for indbetaling fremover afhænger af din alder. Hvis du kommer til at indbetale for meget, vil du blive opkrævet en afgift af SKAT, så det kan være en god idé at få styr på dine indbetalinger.

Indbetaler du til en aldersopsparing, skal du være opmærksom på de nye beløbsgrænser. Måske har du både en aldersopsparing i banken og en i dit pensionsselskab, og så kan du nemt risikere at overskride beløbsgrænsen.

Nye regler for indbetaling

Tidligere kunne alle, uanset alder, indbetale 29.600 kr. årligt på en al-dersopsparing. Dette er ændret pr. 1. januar 2018. Hvis der er mere end fem år til, du når folkepensionsalderen, er beløbsgrænsen nu nedsat til 5.100 kr. Hvis der derimod er mindre end fem år til, må du indsætte op til 46.000 kr.:

Beløbsgrænse for årlig indbetaling
2017
2018
Fem år eller mindre til folkepensionsalder 29.600 kr. 46.000 kr.
Mere end fem år til folkepensionsalder 29.600 kr. 5.100 kr. 

Konsekvenser hvis du indbetaler for meget

Det kan have konsekvenser, hvis du indbetaler mere end maksimum. Nedenfor har vi opstillet et eksempel på en person, der har mere end fem år til folkepensionsalderen og et eksempel på en person, der har fem år eller mindre til folkepensionsalderen og samtidigt er påbegyndt udbetaling af en ratepension. Ud over beløbsgrænsen er der også stor forskel på afgiften:

Mere end fem år til folkepensionsalder: Hvis du fx indbetaler 10.200 kr. årligt på din aldersopsparing, indbetaler du 5.100 kr. for meget. Du vil derfor blive opkrævet en afgift på 20 procent af 5.100 kr. via din årsopgørelse fra SKAT. Du kommer til at betale 1.020 kr. i afgift.
Fem år eller mindre til folkepensionsalder: Du indbetaler fx 46.000 kr. til din aldersopsparing. Det kan du desværre ikke, for du har startet udbetaling af din ratepension sidste år. Du har overskredet maksimum med 40.900 kr. (46.000-5.100 kr.). SKAT vil hermed lægge en afgift på 16.360 kr. på din årsopgørelse.

Hvis du indbetaler for meget og ønsker at få det indbetalte beløb udbetalt, skal du betale en afgift på yderligere 20 procent.

Vores råd til dig

 • Aldersopsparing er stadig et godt supplement til dine øvrige pensionsopsparinger, da der ikke sker modregning i eventuelle offentlige ydelser eller beskatning ved udbetaling
 • Du skal sikre dig, at dine indbetalinger på aldersopsparingen holder sig inden for beløbsgrænsen for at undgå ekstra afgift
 • Har du en fast indbetalingsaftale med banken, så anbefaler vi, at du tager kontakt til dine øvrige pensionsudbydere for at høre, om du også indbetaler til aldersopsparing her
 • Overvej et tjek af din pensionsordning: Passer den stadig til dig, eller er der brug for tilpasninger? På grund af de nye regler fra 1. januar 2018 kan det være en god idé at overveje en ny måde at spare op på, f.eks. en ratepension, livrente eller almindelig opsparing

Ønsker du at høre mere om de nye regler, og om det kan få betydning for dig, så er du meget velkommen til at kontakte din rådgiver.

Skattebegunstiget opsparing

Skattebegunstiget opsparing, der er diskvalificerende for indbetaling op til 46.000 kr. årligt (2018) til aldersopsparing

Udbetalinger der diskvalificerer:

 • Fra ratepension
 • Fra livsvarig livrente
 • Fra indekskonto

Diskvalifikationen gælder også, hvis du har fået udbetalt en ratepension, livrente eller indeks før din tidligste pensionsudbetalingsalder.

Udbetaling af en skattebegunstiget opsparing kan gå 10 år tilbage, dog aldrig tidligere end 1. april 2018.

Hvis du i 2018 starter udbetaling af f.eks. en ratepension, vil du i 2018 kunne indbetale op til 46.000 kr. på din aldersopsparing. Fra 2019 nedsættes beløbet til 5.100 kr. (2018), fordi du har startet udbetaling af din ratepension.
Du må indbetale op til 5.100 kr. (2018) frem til udbetalingstidspunkt på aldersopsparingen.

Udbetalinger der ikke diskvalificerer:

 • Fra ATP
 • Fra ratepension ved invaliditet eller varigt nedsat erhvervsevne
 • Sumudbetalinger fra aldersopsparing og kapitalpension
 • Fra tjenestemandspension
 • Fra pensionsordning, hvis det er pga. kommunens krav
 • Fra pensionsordninger, hvor der er lavere aldersgrænse for udbetaling
 • Automatisk udbetaling af hvilende pensionsordninger i overensstemmelse med
  aftalegrundlaget for pensionsordning
 • Udbetaling af skattebegunstiget pensionsordninger, hvor udbetaling starter 1. april 2018 eller senere
Udbetaling af pension

Hvornår kan du få udbetalt din pensionsordning?

Udbetaling af din pensionsordning er afhængig af din folkepensionsalder. Din pensionsudbetalingsalder er 3 år før folkepensionsalder.

Du kan tidligst få udbetalt din pensionsordning ved:

Født

Pensionsudbetalingsalder*

Før 1. januar 1959**

60

1. januar 1959 – 30. juni 1959

62½

1. juli 1959 – 31. december 1959

63

1. januar 1960 – 30. juni 1960

63½

1. juli 1960 – 31. december 1962

64

1. januar 1963 - 31. december 1966

65

1. januar 1967 eller senere

65 eller ældre ***

*Er din pensionsordning oprettet før 1. maj 2007, så kan du få den udbetalt fra 60 år. Ønsker du at få oplyst, hvornår din pensionsordning i Djurslands Bank er oprettet, så kontakt os.

Er din pensionsordning oprettet i perioden 1. maj 2007 til 31. december 2017, kan du få udbetalt din ordning 5 år før din folkepensionsalder

**Er du født før 1. januar 1959, kan du få udbetalt din pensionsordning fra 60 år, uanset din folkepensionsalder.

***Kan forhøjes ved lov.

Hvad med folkepensionen?

Hvornår du kan få folkepension afhænger af dit fødselsår.

Født Folkepensionsalder
Før 1. januar 1954 65
1. januar 1954 – 30. juni 1954 65½
1. juli 1954 – 31. december 1954 66
1. januar 1955 – 30. juni 1955 66½
1. juli 1955 – 31. december 1962 67
1. januar 1963 - 31. december 1966 68
1. januar 1967 og senere 68*

*I 2015 blev folkepensionsalderen hævet til 68 år for borgere, der er født den 1. januar 1963 til 31. december 1966. Folketinget har besluttet, at folkepensionsalderen skal reguleres i takt med udviklingen i levealderen. Reguleringen vil ske hvert 5 år, altså næste gang i 2020 og vil få virkning fra og med året 15 år efter.

Læs mere om folkepension på Borger.dk