Meget tilfredsstillende resultat for året – det højeste i bankens historie

Bankens resultat før skat udgør 143,4 mio. kr., hvilket er 83,0 mio. kr. højere end resultatet for 2020. Resultatet før skat forrenter egenkapitalen med 11,6%.

Baggrunden for det højere resultat kan henføres til et forbedret basisresultat (resultat før kursreguleringer, nedskrivninger, resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og skat) for året på 128,5 mio. kr., hvilket er 29,3 mio. kr. (+29,5%) højere end i 2020 samt en indtægt på 14,6 mio.kr. fra nedskrivninger mod en udgift på 43,8 mio. kr. i 2020.

  • Nedskrivninger på udlån udgør en indtægt på 14,6 mio. kr. Heraf vedrører 10 mio. kr. en tilbageførsel af et ledelsesmæssigt skøn på modelusikkerhed i forbindelse med indfasning af stadie 2-svag. I bankens akkumulerede nedskrivninger er der fortsat et ledelsesmæssigt skøn vedrørende COVID-19 på 45 mio. kr.
  • Kursreguleringer viser et samlet tab på 0,8 mio. kr. som følge af kurstab på obligationsbeholdningen på 27,0 mio. kr., mens der er realiseret øgede kursgevinster på aktier og valuta. Kursreguleringerne er samlet 4,8 mio. kr. lavere end i 2020.
  • Udlån: Stigning i udlån fra ultimo 2020 til ultimo 2021 er på 13,1%.
  • Indlån: Vækst i indlån ekskl. puljer fra ultimo 2020 til ultimo 2021 er på 1,1%.
  • Kapitalprocent på 20,1% og kernekapitalprocent på 19,2%, samt et solvensbehov på 9,3%. Det samlede kapitalkrav (NEP-kravet, kapitalbevaringsbuffer og konjunkturbuffer) er opgjort til 14,5%, mens NEP-kapitalprocenten er opgjort til 21,4% svarende til en overdækning på 6,9 procentpoint. Bankens ansvarlige kapital består af egenkapital på 1.291,3 mio. kr. samt Tier 2 kapital på 49,7 mio. kr. Derudover har banken pr. 23. juni 2021 udstedt NEP-kapital (Tier 3) for 75,0 mio. kr.
  • Forslag om udbytte på 8,5 kr. pr. aktie, svarende til 20% af nettooverskuddet.
  • Banken forventer i 2022 et resultat før skat i niveauet 100-130 mio. kr.

For uddybende kommentarer henvises til bankens årsrapport for 2021 (xhtml) eller årsrapport 2021 (pdf).

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen på telefon 8630 3149.