Investeringsprofilen giver ro i maven

Investering er et spørgsmål om temperament, og det er vidt forskelligt, hvilke ønsker man har til sine investeringer. Investeringsprofilen fungerer som en rettesnor for, at dine investeringer svarer til dine forventninger.

Din personlige investeringsprofil Skemaet angiver Djurslands Banks anbefaling til ca. fordeling mellem aktier og obligationer.

Et godt overblik skabes ved at fastlægge din investeringsprofil, som fortæller noget om

 • dit formål med investeringerne
 • din tidshorisont
 • din risikovillighed
 • din formue og indkomst
 • dine skatteforhold
 • din investeringserfaring
 • din evne til at bære evt. tab

Al investering er forbundet med risiko. Til gengæld er der også mulighed for et højere afkast end ved en traditionel opsparingskonto. Nogle mennesker har det bedst med sikkerhed og stabilitet, d.v.s. lav risiko og lavere afkast. Andre trives med en højere risiko med forventning om at opnå et højere afkast.

Din investeringsprofil bliver dermed en rettesnor for sammensætningen af dine investeringer i obligationer og aktier.
 

Lovmæssig information

Der er visse ting, du SKAL vide, inden du investerer

Risikomærkning

Djurslands Bank har i overensstemmelse med gældende lovgivning om risikomærkning af investeringsprodukter inddelt forskellige typer investeringsprodukter i grønne, gule og røde mærkningskategorier.

Farverne afspejler risikoen for tab ved investeringen, samt hvor let eller svært det er at gennemskue den pågældende investering.

 • I den grønne kategori indgår de typer af investeringsprodukter, der betragtes som relativt enkle produkter. Kategorien omfatter blandt andet obligationer, hvor risikoen for at tabe hovedstolen ved obligationens udløb må betragtes som meget lille. Dette kunne eksempelvis være danske statsobligationer.
 • Investeringer i den gule kategori har en større risiko for tab, end det er tilfældet i den grønne kategori. Men i lighed med den grønne kategori er der her tale om relativt enkle produkter. Den gule kategori omfatter eksempelvis investeringsforeningsbeviser.
 • For produkter i den røde kategori gælder, at produkterne enten er svære at gennemskue, eller at produkterne er forbundet med en risiko for, at tabet i enkelte tilfælde kan overstige det investerede beløb. Et eksempel på en type af investeringsprodukter fra den røde kategori er strukturerede obligationer.

 

 

Bemærk venligst...

Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, at du er opmærksom på følgende:

 • Risikomærkningen tager udgangspunkt i risikoen for at tabe det investerede beløb og ikke sandsynligheden for, at dette indtræffer.
 • Muligheden for at opnå et positivt afkast ved den pågældende investering ikke tages med i betragtning ved kategoriseringen.
 • Der ses bort fra tidshorisonten for den pågældende investering.
 • Der ikke er nogen sammenhæng mellem den investeringsprofil, som er forbundet med en bestemt portefølje, og den risikomærkning, som er knyttet til de typer af investeringsprodukter, som indgår i din portefølje.
 • Risikomærkningen kan ikke erstatte den almindelige investeringsrådgivning, men kun supplere denne.

 

 

 

Central Investorinformation

Investeringsrådgivningen om investeringsbeviser tager udgangspunkt i dokumentet Central Investorinformation.

Varedeklaration på investeringsbeviser

Central Investorinformation er en "varedeklaration på investeringsbeviser". Der er tale om en EU-standard. Det betyder, at dokumentet skal udarbejdes efter helt ens og meget skrappe regler af alle europæiske investeringsforeninger.

Central Investorinformation indeholder

 • Mål og investeringspolitik
 • Risiko/afkast
 • Omkostninger
 • Tidligere resultater
 • Praktiske oplysninger

 

Risikoskala 1-7

Et kerneelement i Central Investorinformation er en standardiseret EU-risikoskala fra 1-7.

Din rådgiver hjælper dig

Du kan få Central Investorinformation hos din rådgiver - du kan også finde den på investeringsforeningernes hjemmesider.

Vilkår for Investering

Al investeringsrådgivning i Djurslands Bank tager udgangspunkt i din investeringsprofil, som fortæller noget om:

 • dit formål med investeringerne
 • din tidshorisont
 • din risikovillighed
 • din formue og indkomst
 • dine skatteforhold
 • din investeringserfaring
 • din evne til at bære evt. tab

Nye regler for investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Reglerne om investorbeskyttelse opdateres med virkning fra den 3. januar 2018.

Reglerne er gældende for alle pengeinstitutter i Danmark – og understøttes af et EU-direktiv.

I Djurslands Bank er det vigtigt for os, at vores kunder føler sig trygge ved, at vi lever op til reglerne
og kravene om investorbeskyttelse, samtidig med at vi leverer professionelle investeringsløsninger.

De nye regler betyder, at Djurslands Bank blandt andet leverer:

 • beholdningsoversigt over dine værdipapirer hvert kvartal
 • afkastrapport minimum hvert kvartal ved porteføljepleje
 • særskilt information ved fald på mere end 10% i forbindelse
  med porteføljepleje, derivater og gearede produkter
 • referat og udvidede oplysninger om omkostninger ved investeringsrådgivning

Vores kunder med værdipapirer og andre finansielle produkter vil modtage et orienteringbrev.

 

Kvalitetsforbedrende services

Djurslands Bank samarbejder med en række investeringsforeninger.

Samarbejdet sikrer, at vi kan tilbyde et godt udbud af egnede produkter til vores kunder samt et højt serviceniveau.

Vi kan i den forbindelse modtage formidlingsprovision fra investeringsforeningerne. Formidlingsprovisionen skal være proportional med de services vi tilbyder vores kunder.

For nærmere oplysning er du meget velkommen til at kontakte din rådgiver i banken.

Se listen over samarbejdspartnere på værdipapirområdet

PRIIPS dokumenter

PRIIPS (Packaged Retail Investment & Insurance Products) er en EU-forordning om dokumenter (Key Investorinformations Documents også kaldet KID-dokumenter) med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til investorer. Her kan du finde KID dokumenter, som Djurslands Bank er producent af:

KID dokumenter

- som Djurslands Bank er producent af:

Produkter

Specifikation

NemInvest puljer

NemInvest Puljer 10
NemInvest Puljer 30
NemInvest Puljer 50
NemInvest Puljer 70
Valutaterminsforretning

FXF Buy USDDKK 6 måneder

Læs mere

Valutaterminsforretning

FXF Sell USDDKK 6M

Læs mere

Swaps 

FXS Buy USDDKK 6M

Læs mere

Swaps

FXS Sell USDDKK 6M

Læs mere

Links

- til de udbydere af finansielle produkter, som Djurslands Bank distribuerer:

BankInvest

Carnegie

Danske Invest

Jyske Invest

Maj Invest

Skagen Invest

Sparinvest

Sydinvest

Value Invest

HP Invest

Sydbank

Jyske Bank

Nordea

Danske Bank