Bankens organisering og ledelse

I Djurslands Bank er de nære kunderelationer nøgleordet for bankens organisering og ledelse.

For at opfylde kundernes forventninger til banken, tilbyder vi både personlig rådgivning og digitale løsninger.

Bankens filialer og personlige rådgivere er omdrejningspunktet for kontakten til kunderne. Det er bankens mål at fastholde og udvikle et højt kompetenceniveau hos bankens medarbejdere. 

Bankens digitale løsninger udvikles hos Bankdata i et samarbejde mellem 9 pengeinstitutter. Det er bankens mål at tilbyde kunderne de nyeste virtuelle og tekniske løsninger på markedet.

For at tilbyde vores kunder den bedst mulige service og en bred palette af finansielle løsninger, samarbejder vi med en række samarbejdspartnere på udvalgte områder.

Bankens direktion, bestyrelse og udvalg

Direktion

Tab 1

Direktion

Lars Møller Kristensen

Administrerende direktør

Administrerende direktør i 2016
Indtrådt i direktionen i 2014
Vicedirektør i 2007
Ansat som underdirektør i 2003
Født i 1960
Bor i Rønde

Uddannelse

  • HD-organisation – CBS
  • Bankuddannet – Sparekassen Bikuben

Bestyrelsesposter

  • Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA)
  • Bankdata
  • Bankinvest Holding A/S
  • Djurs-Invest

Kontakt direktionen

Bestyrelsen

Tab 1

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Djurslands Bank

Bankens bestyrelse består af 6 medlemmer valgt af bankens repræsentantskab på 50 medlemmer. Herudover har bankens medarbejdere valgt 3 medlemmer.

De 6 aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode og således, at 3 er på valg hvert år. Antallet af bestyrelsesmedlemmer vurderes løbende. Det er bestyrelsens vurdering, at det nuværende antal er passende for ledelsen af banken. I bankens vedtægter er fastsat en aldersgrænse på 67 år for valg til repræsentantskabet, og dermed også for valg til bestyrelsen.

Bestyrelsens opgaver og ansvar, samt fordelingen af samme mellem bestyrelsen og direktionen, fremgår af bestyrelsens forretningsorden, der er udfærdiget efter lovgivningens regler samt Finanstilsynets krav og vejledninger på området.

Der afholdes bestyrelsesmøde med 3-4 ugers mellemrum, og i øvrigt så ofte der er behov herfor.

Bestyrelsen foretager med udgangspunkt i bankens 'Politik for mangfoldighed i bestyrelsen' og efter en nærmere fastlagt proces en evaluering af bestyrelsens kompetencer set i forhold til bankens forretningsmodel og samlede risici med henblik på at afdække og opfylde evt. kompetencegab.

Bestyrelsen har efter lovgivningens regler nedsat et revisionsudvalg, et risikoudvalg samt et nominerings- og aflønningsudvalg. For udvalgene gælder generelt, at i de tilfælde hvor et udvalg består af bankens samlede bestyrelse, kan udvalgs- og bestyrelsesbehandling i visse tilfælde ske samtidigt.

Medlemmer Indvalgt i Bestyrelsespost
Peter Zacher Sørensen (bestyrelsesformand) 2012 Formand
Ejner Søby 2009 Næstformand
Bente Østergaard Høg 2016 Aktionærvalgt medlem
Mikael Lykke Sørensen 2008 Aktionærvalgt medlem
Peter Kejser 2020 Aktionærvalgt medlem
Merete Hoe 2018 Aktionærvalgt medlem
Helle Bærentsen 2006 Medarbejdervalgt medlem
Morten Svenningsen 2018 Medarbejdervalgt medlem
Anders Tækker Rasmussen (tiltrådt 11.08.2017) 2017 Medarbejdervalgt medlem
Medlemmer Møder i 2016 Møder i 2017 Møder i 2018 Møder i 2019
Peter Zacher Sørensen (bestyrelsesformand) 16 15 15 15
Merete Hoe 0 0 12 15
Bente Østergaard Høg  13 13 15 15
Peter Kejser 0 0 0 0
Mikael Lykke Sørensen 15 15 15 14
Ejner Søby 14 14 13 15
Helle Bærentsen 16 14 15 15
Morten Svenningsen 0 0 13 15
Anders Tækker Rasmussen 0 8 15 15

Udgående bestyrelsesmedlemmer
Møder i 2016
Møder i 2017
Møder i 2018
Møder i 2019
Peter Pedersen (t.o.m. 11.03.2020)
15
13
15
14
Erik Nymann (t.o.m. 16.02.2016)
3
0
0
0
Uffe Vithen (t.o.m. 14.03.2018)
14
12
0
0
Tina Klausen (t.o.m. 14.03.2018)
16
12
2
0
Jan B. Poulsen (t.o.m. 30.06.2017)
11
5
0
0

Revisionsudvalg

Tab 1

Revisionsudvalg

Revisionsudvalget

Bankens bestyrelse har vedtaget et kommissorium for revisionsudvalget, der indeholder bestemmelser omkring anvendelsesområde og formål, medlemmer og konstituering, opgaver, møder, bemyndigelse og ressourcer, rapportering og mødereferater, offentliggørelser, vurdering og selvevaluering samt ændringer i kommissoriet.

Udvalget overvåger bankens interne kontrol- og risikostyringssystemer samt overvåger og gennemgår bankens regnskabs-, revisions- og sikkerhedsmæssige forhold, som bestyrelsen, udvalget selv, ekstern revisor eller intern revisionschef måtte ønske gjort til genstand for en nærmere gennemgang.

Revisionsudvalgets opgaver

Revisionsudvalgets opgaver er fastlagt i et kommissorium og indeholder blandt andet overvågningen af regnskabsaflæggelsen, de interne kontrolsystemer, revisionen af årsregnskabet samt revisors uafhængighed. Der afholdes mindst to møder om året.

Formand for Revisionsudvalget

Det uafhængige og kvalificerede medlem af udvalget er finanschef Ejner Søby med HA og HD i finansiering og regnskabsvæsen.

Ejner Søby er ansat som koncernfinanschef i Danish Crown med dagligt ansvar for virksomhedens interne bank, analysearbejde af såvel nationale som internationale bankers kapitalstruktur og likviditet, risikostyring og opfølgning, herunder rapporteringen af likviditets-, rente- og valutakursrisiko. Ejner Søby har tidligere været koncernfinanschef i Royal Greenland A/S.

Medlemmer

Medlemmer Møder i 2016 Møder i 2017 Møder i 2018 Møder i 2019
Peter Zacher Sørensen (bestyrelsesformand) 2 2 2 2
Merete Hoe 0 0 1 2
Bente Østergaard Høg 1 2 2 2
Peter Kejser (tiltrådt 11.03.2020)
0 0 0 0
Mikael Lykke Sørensen 1 2 2 2
Ejner Søby 2 2 2 2
Helle Bærentsen 2 2 2 2
Morten Svenningsen 0 0 1 2
Anders Tækker Rasmussen (tiltrådt 11.08.2017) 0 1 2
2

Udgåede bestyrelsesmedlemmer
Møder i 2016
Møder i 2017
Møder i 2018
Møder i 2019
Peter Pedersen (t.o.m. 11.03.2020)
2
1
2
2
Erik Nymann (t.o.m. 16.02.2016)
1
0
0
0
Uffe Vithen (t.o.m. 14.03.2018)
1
0
0
0
Tina Klausen (t.o.m. 14.03.2018)
2
2
1
0
Jan B. Poulsen (t.o.m. 30.06.2017)
1
0
0
0

Kommissorium for Revisionsudvalget

Risikoudvalg

Tab 1

Risikoudvalg

Risikoudvalget

Bankens bestyrelse har vedtaget et kommissorium for risikoudvalget, der indeholder bestemmelser omkring anvendelsesområde og formål, medlemmer og konstituering, opgaver, møder, bemyndigelse og ressourcer, rapportering og mødereferater, offentliggørelser, vurdering og selvevaluering samt ændringer i kommissoriet.

Risikoudvalgets opgaver

Risikoudvalget forbereder bestyrelsens arbejde for at sikre, at bestyrelsen er bevidst om risici, når der træffes forretningsmæssige beslutninger i bestyrelsen. Udvalget rådgiver bestyrelsen om bankens overordnede nuværende og fremtidige risikoprofil og strategi, og bistår bestyrelsen med at påse, at bestyrelsens risikostrategi implementeres korrekt i organisationen. Udvalget vurderer, om bankens finansielle produkter og tjenesteydelser er i overensstemmelse med bankens forretningsmodel.

Der afholdes mindst to møder om året.

Medlemmer Møder i 2016 Møder i 2017 Møder i 2018 Møder i 2019
Bente Østergaard Høg (formand) 2 1 2 2
Merete Hoe 0 0 2 2
Peter Zacher Sørensen (bestyrelsesformand) 2 2 2 2
Peter Kejser (tiltrådt 11.03.2020)
0 0 0 0
Mikael Lykke Sørensen 2 2 2 2
Ejner Søby 2 2 2 2
Helle Bærentsen 2 2 2 2
Morten Svenningsen 0 0 2 2
Anders Tækker Rasmussen (tiltrådt 11.08.2017) 0 1 2 2

Udgåede bestyrelsesmedlemmer
Møder i 2016
Møder i 2016
Møder i 2018
Møder i 2019
Peter Pedersen (t.o.m. 11.03.2020)
2
2
2
2
Erik Nymann (t.o.m. 16.02.2016)
0
0
0
0
Uffe Vithen (t.o.m. 14.03.2018)
2
2
0
0
Tina Klausen (t.o.m. 14.03.2018)
2
0
0
0
Jan B. Poulsen (t.o.m. 30.06.2017)
1
1
0
0

Kommissorium for Risikoudvalget

Nominerings- og aflønningsudvalget

Tab 1

Nominerings- og aflønningsudvalget

Bankens bestyrelse har vedtaget et kommissorium for Nominerings- og aflønningsudvalget, der indeholder bestemmelser omkring anvendelsesområde og formål, medlemmer og konstituering, opgaver, møder, bemyndigelse og ressourcer, rapportering og mødereferater, offentliggørelser, vurdering og selvevaluering samt ændringer i kommissoriet.

Nominerings- og aflønningsudvalgets opgaver

Nominerings- og aflønningsudvalget forestår det forberedende arbejde for bestyrelsens beslutninger vedrørende aflønning, herunder bankens lønpolitik. Udvalget vurderer behovet for ændringer i lønpolitikken, og udarbejder udkast af retningslinjer til bestyrelsen for at sikre, at der føres kontrol med efterlevelse af lønpolitikken. 

Udvalget udarbejder forslag til valg af emner til bankens repræsentantskab og bestyrelse. Udvalget varetager bankens politik for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen samt politikken for mangfoldighed i bestyrelsen for at sikre måltallet for kønsfordeling og forskellighed i bestyrelsesmedlemmernes kvalifikationer og kompetencer.

Løbende og mindst en gang årligt vurderer udvalget bestyrelsens størrelse, struktur, sammensætning og resultater i forhold til bestyrelsens opgaver. Hver enkelt bestyrelsesmedlem vurderes løbende og mindst en gang årligt, om medlemmets fornødne kombination af viden, faglig kompetence, mangfoldighed og erfaring lever op til kravene i lov om finansiel virksomhed.

Der afholdes mindst to møder om året.

Medlemmer Møder i 2016 Møder i 2017 Møder i 2018 Møder i 2019
Peter Zacher Sørensen (formand) 2 3 3 3
Merete Hoe 0 0 2 3
Bente Østergaard Høg 2 3 3 3
Peter Kejser (tiltrådt 11.03.2020)
0 0 0 0
Mikael Lykke Sørensen 2 3 3 3
Ejner Søby 2 3 3 3
Helle Bærentsen 2 3 3 3
Morten Svenningsen 0 0 2 3
Anders Tækker Rasmussen (tiltrådt 11.08.2017) 0 2 2 3

Udgåede bestyrelsesmedlemmer
Møder i 2016
Møder i 2017
Møder i 2018
Møder i 2019
Peter Pedersen (t.o.m. 11.03.2020) 2
3
3
3
Erik Nymann (t.o.m. 16.02.2016)
0
0
0
0
Uffe Vithen (t.o.m. 14.03.2018)
1
1
0
0
Tina Klausen (t.o.m. 14.03.2018)
2
3
1
0
Jan B. Poulsen (t.o.m. 30.06.2017)
1
1
0
0

Kommissorium for Nominerings- og aflønningsudvalget
Djurslands Banks lønpolitik
Djurslands Banks politik for mangfoldighed i bestyrelsen

Samarbejdspartnere

For at tilbyde vores kunder den bedst mulige service og de rigtige produkter samarbejder banken med en række samarbejdspartnere på udvalgte områder.

Nedenfor finder du en oversigt over samarbejdspartnere, som banken ved salg eller henvisning modtager provision eller andet vederlag fra:

Realkredit til privatkunder:
Totalkredit A/S
Nykredit

Realkredit til erhvervskunder:
DLR-Kredit A/S

Samarbejdsaftale - bolig:
Nybolig                          
Estate
Udvalgte mæglere v/EDC
Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen

Leasing:
Opendo
Krone Kapital

Investeringsforeninger:
BankInvest
Sparinvest
EgnsINVEST
C WorldWide
Sydinvest
Danske Invest
Jyske Invest                                 
Value Invest Danmark
Maj Invest
HP Invest
Skagen Fondene
Stonehenge
Falcon Invest

Kapitalforvaltning:
Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Skadesforsikring:
Privatsikring A/S                 
Codan Forsikring A/S
Frida Forsikring A/S

Personforsikring:
PFA Pension           
Letpension

Betalings- og kreditkort:
Visa Europe
LP Mastercard
Oberthur
Nets Denmark A/S

Betalingsservice:
Nets Denmark A/S

Erhvervsfinansiering - miljø, energi og infrastruktur:
Den Nordiske Investeringsbank

Betalingsløsninger :
MobilePay
Apple Pay

Øvrige samarbejdspartnere :
Findbank.dk
PengeProfilen