Halvårsrapport 1. halvår 2017

11. August 2017

Bedste halvårsresultat før skat i bankens historie. Basisresultat for hele 2017 forventes i den øvre del af det udmeldte interval på 70-85 mio. kr.

Bankens resultat før skat udgør 72,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 88%, og forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 15,3% p.a.
Det gode resultat for 1. halvår skyldes primært et stigende aktivitetsniveau inden for boligfinansiering samt at den høje kundetilgang er fortsat ind i 2. kvartal. Bankens samlede forretningsomfang er således steget 22,3% i forhold til 1. halvår 2016. Den gunstige udvikling i samfundsøkonomien påvirker kundeboniteten positivt og banken kan indtægtsføre nedskrivninger på udlån for 11,7 mio. kr. Resultatet anses som meget tilfredsstillende i det nuværende nulrentemiljø.

 • Netto rente- og gebyrindtægter stiger med 6,1 mio. kr. (+4,0%).
 • Indtjening pr. omkostningskrone på 1,73 mod 1,33 i 1. halvår 2016.
 • Driftsudgifter stiger med 8,1 mio.kr. (+7,8%), heraf 6,3 mio. kr. til øgede it-udgifter.
 • Basisresultat på 44,7 mio. kr. – hvilket er bedre end forventet for 1. halvår 2017.
 • Nedskrivninger på udlån udgør en indtægt på 11,7 mio. kr. mod en udgift på 13,9 mio. kr. i 1. halvår 2016.
 • Positive kursreguleringer på 16,4 mio. kr. – en fremgang på 10,7 mio. kr. i forhold til 1. halvår 2016.
 • Udlån: Vækst i udlån fra ultimo 1. halvår 2016 til ultimo 1. halvår 2017 på 9,0%.
  Vækst i gennemsnitlig udlån på 3,9%.
 • Indlån: Vækst i indlån fra ultimo 1. halvår 2016 til ultimo 1. halvår 2017 på 28,0%.
  Vækst i gennemsnitlig indlån på 22,5%
 • Kapitalprocent på 16,6% - solvensbehov opgjort til 11,6%.

For uddybende kommentarer henvises til vedlagte halvårsrapport.