Årsresultat på rekordniveau

8. February 2017

Resultat før skat på 91,9 mio. kr. er det tredjebedste i bankens historie.

 • Nettotilgangen af nye kunder er fordoblet i forhold til 2015.
 • Privatudlån stiger med godt 13% mens erhvervsudlån går tilbage. Samlet udlånsvækst ultimo 2016 4,1% op i forhold til ultimo 2015.
 • De lave markedsrenter presser rentemarginalen yderligere ned og reducerer de samlede nettorenter med 5,0 mio. kr. i forhold til 2015.
 • Højt aktivitetsniveau på boligområdet bidrager til højere gebyr- og provisionsindtægter end forventet, således det høje niveau fra 2015 næsten gentages.
 • Omkostninger stiger med 4,9% bl.a. som følge af to filialetableringer og et stigende antal medarbejdere.
 • Basisresultatet falder med 20,6 mio. kr. til 93,1 mio. kr., hvilket dog er 3,1 mio. kr. over det oprindeligt udmeldte mål for året på 75-90 mio. kr.
 • Nedskrivninger på udlån på 0,4% af bankens udlån og garantier – en halvering i forhold til 2015.
 • Kursreguleringer 17,8 mio. kr. højere end 2015.
 • Resultat før skat på 91,9 mio. kr. er 18,5 mio. kr. højere end 2015 og forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 10,2%.
 • Solvens på 17,9% - solvensbehov opgjort til 11,3%. Ansvarlig kapital består udelukkende af egenkapital.
 • Forslag om udbytte på 7 kr. pr. aktie, svarende til 25,4% af bankens nettoover-skud.

Læs mere om bankens resultater, status og udvikling i bankens årsrapport for 2016.

Yderligere oplysninger om bankens årsrapport, kan indhentes ved bankdirektør Lars Møller Kristensen.