Logo

3. kvartalsrapport 2020

30. October 2020

Efter omstændighederne et tilfredsstillende resultat efter 3. kvartal.

De tidligere foretagne nedskrivninger som følge af coronakrisen påvirker fortsat det samlede resultat for 1.- 3. kvartal i negativ retning.
Resultatet før skat for 1.- 3. kvartal 2020 udgør et overskud på 39,4 mio. kr., hvilket er 87,8 mio. kr. lavere end samme periode i 2019 (127,2 mio. kr.). Baggrunden for det lavere resultat kan primært henføres til de konjunkturfølsomme poster, nedskrivninger og kursreguleringer, mens resultatet af bankdriften har været bedre end forventet.

  • Basisresultatet (resultat før nedskrivninger på udlån, kursreguleringer og skat) er realiseret med 79,0 mio. kr., hvilket er det tredjehøjeste i bankens historie.
  • En samlet negativ kursregulering på -1,5 mio. kr. som følge af negative kursreguleringer fra obligationer, mens aktier og valuta bidrager med et positivt afkast.
  • Nedskrivninger på udlån udgør en udgift på 38,1 mio. kr. Heraf vedrører 28,5 mio.kr. det ledelsesmæssige skøn vedrørende COVID-19 pandemien.
  • Den gennemsnitlig egenkapitalforrentning udgør 4,6% p.a. før skat.
  • Bankens samlede udlån, indlån (inkl. puljer) og garantier pr. 30 september 2020 udgør 16,1 mia. kr. og er steget med 0,3 mia. kr. i forhold til samme tidspunkt i 2019, svarende til en stigning på 1,9%.
  • Fald i udlån fra ultimo september 2019 til ultimo september 2020 er på 11,3%. Fald i gennemsnitligt udlån er på 9,6%.
  • Vækst i indlån ekskl. puljer fra ultimo september 2019 til ultimo september 2020 er på 6,3%. Vækst i gennemsnitligt indlån ekskl. puljer er på 6,0%.
  • Kapitalprocent 19,8% - Regulatoriske kapitalkrav er opgjort til 13,6% svarende til en overdækning på 6,2 procentpoint.

Banken har endnu ikke registreret nogle væsentlige tab som følge af COVID-19 pandemien. Vi vurderer på nuværende tidspunkt, at den ud fra et ledelsesmæssigt skøn foretagne nedskrivning på 28,5 mio. kr. i al væsentlighed afdækker de potentielle kredittab på bankens erhvervs- og privatkunder.

Herudover har banken i 3. kvartal haft et fortsat højt aktivitetsniveau, særligt på boligområdet og i tilgangen af nye kunder, som forventes at fortsætte i 4. kvartal.

Med baggrund i ovenstående opjusterer banken resultatforventningen til årets resultat før skat til niveauet 45-60 mio. kr.

For uddybende kommentarer henvises til vedlagte kvartalsrapport. Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen på telefon 86303149.