Generalforsamling 2019

Generalforsamling afholdes

Onsdag 13. marts 2019 
Kl. 18.00
Grenaa Idrætscenter
Ydesvej 2
8500 Grenaa

Efter generalforsamlingen vil den kendte foredragsholder Mads Kristensen underholde med "Kender du typen", et morsomt indslag, hvor han stiller skarpt på forskellen på, hvad man siger, og hvad man gør.

Tilmelding

Bestilling af adgangskort åbner mandag 11. februar 2019 kl. 09.00 til og med fredag 8. marts 2019 kl. 23.59. Herefter er det ikke muligt at tilmelde sig bankens generalforsamling. 
Bestilling kan foretages på bankens hjemmeside eller i bankens afdelinger. 

For at deltage og stemme på generalforsamlingen skal aktionærens aktiebeholdning være registreret i Ejerbogen senest onsdag 6. marts 2019 (registreringsdatoen), idet stemmeretten afgøres på baggrund af aktiebesiddelsen denne dag – jf. bankens vedtægter § 9 stk. 4.

Få mere at vide
Er du forhindret i at deltage, kan du afgive brevstemme eller fuldmagt.
Læs mere

Aktionærmøde i Aarhus

Aktionærmøde afholdes

Torsdag 14. marts 2019
Kl. 18.00
Centralværkstedet
Værkmestergade 9
8000 Aarhus C

Tilmelding

Der er ikke flere ledige pladser til aktionærmødet.
Første dag for bestilling af adgangskort er mandag 11. februar 2019 kl. 09.00. Bestilling kan foretages via bankens hjemmeside og bankens afdelinger. Bemærk: Du skal være aktionær i Djurslands Bank for at deltage i aktionærmødet. 

NYT: Tilmelding af ledsager til aktionærmødet kræver, at ledsageren er aktionær senest pr. 14. marts 2019 eller allerede har fællesdepot med aktionæren.

Dagsorden

  • Bankens formand, Peter Zacher Sørensen, og bankdirektør Lars Møller Kristensen informerer om de væsentligste indlæg og beslutninger fra generalforsamlingen.
  • Efter ledelsens oplæg vil den kendte foredragsholder Mads Kristensen underholde med "Kender du typen", et morsomt indslag, hvor han stiller skarpt på forskellen på, hvad man siger, og hvad man gør.
  • Middag
2019

Vi afholder generalforsamling i Grenaa og aktionærmøde i Aarhus

Afgivelse af fuldmagt og brevstemme

Aktionærer, som er forhindrede i at deltage på generalforsamlingen, har mulighed for at afgive fuldmagt eller at afgive brevstemme.

Fuldmagtsblanket
Den udfyldte og underskrevne formular skal være banken i hænde senest fredag 8. marts 2019.
Fuldmagtsblanket udskrives her.

Brevstemme
Den udfyldte og underskrevne formular skal være banken i hænde senest tirsdag 12. marts 2019.
Brevstemme udskrives her.

Dagsorden for generalforsamling 2019

a.
Fremlæggelse af ledelsens årsberetning.
b.
Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
c.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
d.
Valg af medlemmer til repræsentantskabet. På valg
e.
Valg af revisorer og revisorsuppleanter. På valg
f.
Behandling af fremkomne forslag. Fremkomne forslag

Se udskriftsvenlig dagsorden her.

Indstilling til valg af revisorer og revisorsuppleanter 2019

Ordinært afgår

Revisor
Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab

Revisorsuppleant
Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor og Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisorsuppleant i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Fremkomne forslag

Fra repræsentantskab og bestyrelse foreligger følgende forslag til: 

1. Bestyrelsen bemyndiges til, indtil 1. marts 2024, at måtte lade banken erhverve, som eje eller pant, indtil 10% af bankens aktiekapital og til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs; jf. gældende lovgivning. 

2. Bestyrelsen bemyndiges til, indtil næste ordinære generalforsamling, at træffe beslutning om optagelse af ny ansvarlig kapital op til en samlet ramme på 100 mio. kr. i form af 

a. lån mod obligationer eller andre gældsbreve med ret til rente, hvis størrelse helt eller delvis er afhængig af det udbytte, bankens aktier afkaster, eller af bankens overskud (hybrid kernekapital) og / eller

b. ansvarlig lånekapital.

3. Ændring af vedtægternes § 2:

Stk. 2
Bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 1. marts 2024 i én eller flere emissioner at forhøje aktiekapitalen med indtil 27.000.000 kroner til i alt 54.000.000 kroner ved kontant indbetaling med fortegningsret for bankens bestående aktionærer. 

Stk. 3
Bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 1. marts 2024 i én eller flere emissioner at forhøje aktiekapitalen med indtil 27.000.000 kroner til i alt 54.000.000 kroner uden fortegningsret for bankens bestående aktionærer i de tilfælde, som er oplistet i vedtægternes § 2, stk. 3, nr. 1-5.

4. Godkendelse af bankens lønpolitik.


Klik her for at se det fulde forslag til vedtægtsændringer.

Antal aktier og stemmerettigheder

Det samlede antal aktier i Djurslands Bank A/S pr. 8. februar 2019 udgør nom. 27.000.000 kr. fordelt på 2.700.000 stk. aktier á 10 kr.

Stemmeretten afgøres på baggrund af de aktier, den enkelte aktionær besidder, som opgjort på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktionærforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Stemmeretten på generalforsamlingen udøves således:

1 - 50 stk. aktier 1 stemme
51 – 100 stk. aktier 2 stemmer
101 – 200 stk. aktier 3 stemmer
201 - 400 stk. aktier 4 stemmer
401 – 800 stk. aktier 5 stemmer
801 stk. aktier og derover 6 stemmer

Ingen aktionær kan afgive mere end 6 stemmer på egne vegne.


2019

Vi afholder generalforsamling i Grenaa og aktionærmøde i Aarhus

Valg til bankens repræsentantskab

På den ordinære generalforsamling foretages der valg til repræsentantskabet.

Fra Område Djursland afgår:
Hans Gæmelke
Jonna Madsen
Ole Tåsti
Peter Høegh
Bo Ibsen – genopstiller ikke.

Fra Område Grenaa afgår:

Désirée Iuel
Eva Bæk Pedersen
Else Brask Sørensen
Morten Therkildsen
Kaj Pedersen – genopstiller ikke.

Fra Område Aarhus afgår:

Lars Gravco Stehouwer
Jakob Tolstrup Kristensen

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår nyvalg af:

Peter Kejser, Grenaa

• 43 år
• Landmand

Lars Sundtoft Madsen, Skødstrup

• 37 år
• Advokat