Generalforsamling 2021

Bankens ordinære generalforsamling 2021 afholdes onsdag 17. marts 2021 kl. 18.00.

Generalforsamlingen i 2021 bliver afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling, så vi sikrer, at vi overholder retningslinjerne for forsamlinger i forbindelse med COVID-19.

Det betyder, at du ikke kan møde op fysisk, men skal deltage via en generalforsamlingsportal. Undervejs i generalforsamlingen kan du stemme og skrive indlæg via generalforsamlingsportalen.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til bankens ledelse om dagsordenens punkter før generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes til Djurslands Bank A/S, att. Direktionssekretariatet, Torvet 5, 8500 Grenaa eller mailes til direktionssekretariatet@djurslandsbank.dk senest fredag 12. marts 2021. Spørgsmålene vil så vidt muligt blive besvaret på mail inden generalforsamlingen. Spørgsmål og svar vil blive fremlagt på den elektroniske generalforsamling.
 

Tilmelding

Det er vigtigt, at du tilmelder dig generalforsamlingen på forhånd, hvis du ønsker at deltage. Tilmeldingen er åben til og med den 12. marts 2021 kl. 23.59. Herefter er det ikke muligt at tilmelde sig bankens generalforsamling. Tilmelding kan foretages på bankens hjemmeside via et link til VP Investor Services A/S med NemID. Er du ikke i besiddelse NemID, kan du tilmelde dig den ordinære generalforsamling ved at kontakte VP Investor Services A/S på 4358 8866 senest fredag den 12. marts 2021 kl. 16.00.

For at deltage og stemme på generalforsamlingen skal aktionærens aktiebeholdning være registreret i Ejerbogen senest onsdag den 10. marts 2021 (registreringsdatoen), idet stemmeretten afgøres på baggrund af aktiebesiddelsen denne dag – jf. bankens vedtægter § 9 stk. 4.

Forhindret i at deltage

Er du forhindret i at deltage, kan du afgive brevstemme eller fuldmagt.

Læs mere

Afgivelse af fuldmagt og brevstemme

Aktionærer, som er forhindrede i at deltage på generalforsamlingen, har mulighed for at afgive fuldmagt eller at afgive brevstemme.

Afgivelse af fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller 3. mand. Fuldmagt kan enten gives elektronisk på djurslandsbank.dk via et link til VP Investor Services A/S eller fuldmagtsblanket kan printes fra djurslandsbank.dk og sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S eller indscannes pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk.
Fuldmagten skal være VP Investor Services A/S i hænde senest fredag 12. marts 2021.

Fuldmagt kan udfyldes fysisk eller elektronisk via link til VP Investor Services A/S.

Afgivelse af brevstemme

Aktionærer, der ønsker at brevstemme, kan afgive elektronisk brevstemme på djurslandsbank.dk via et link til VP Investor Services A/S eller printe blanketten fra djurslandsbank.dk, som sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S eller indscannes pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk. Brevstemmer skal være banken eller VP Investor Services A/S i hænde senest tirsdag 16. marts 2021 kl. 16.00. En brevstemme, som er modtaget af banken eller VP Investor Services A/S, kan ikke tilbagekaldes.

Brevstemme kan udfyldes fysisk eller elektronisk via link til VP Investor Services A/S.

Dagsorden for generalforsamling 2021

a.
Fremlæggelse af ledelsens årsberetning.
b.
Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
c.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
d.
Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2020.
e.
Valg af medlemmer til repræsentantskabet. Valg og nyvalg
f.
Valg af revisor. På valg
g.
Behandling af fremkomne forslag. Fremkomne forslag

Se udskriftsvenlig dagsorden her.

Indstilling til valg af revisor 2021

Ordinært afgår revisor
PricewaterhouseCoopers,
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor i overensstemmelse med revisionsudvalget indstilling.


Revisionsudvalget har ved indstillingen ikke har været påvirket af tredjeparter og ikke har været underlagt aftaler, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Fremkomne forslag

Fra repræsentantskab og bestyrelse foreligger følgende forslag:

 1. Bestyrelsen bemyndiges til, indtil 1. marts 2026, at måtte lade banken erhverve, som eje eller pant, indtil 10% af bankens aktiekapital og til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs; jf. gældende lovgivning.

 2. Bestyrelsen bemyndiges til, indtil næste ordinære generalforsamling, at træffe beslutning om optagelse af ny ansvarlig kapital op til en samlet ramme på 100 mio. kr. i form af

  a) lån mod obligationer eller andre gældsbreve med ret til rente, hvis størrelse helt eller delvis er afhængig af det udbytte,
      bankens aktier afkaster, eller af bankens overskud (hybrid kernekapital) og / eller
     
      b) ansvarlig lånekapital.

 3. Ændring af vedtægternes § 2.

  Stk. 2
  Bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 1. marts 2026 i én eller flere emissioner at forhøje aktiekapitalen med indtil 27.000.000 kroner til i alt 54.000.000 kroner ved kontant indbetaling med fortegningsret for bankens bestående aktionærer.

  Stk. 3
  Bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 1. marts 2026 i én eller flere emissioner at forhøje aktiekapitalen med indtil 27.000.000 kroner til i alt 54.000.000 kroner uden fortegningsret for bankens bestående aktionærer i de tilfælde, som er oplistet i vedtægternes § 2, stk. 3, nr. 1-5.

 4. Ændring af vedtægternes § 7 og § 15, stk. 4.
  Ændringen består alene i en redaktionel tilpasning, idet begrebet ”årsregnskab” ændres til ”årsrapport”.

 5. Ændring af vedtægternes § 7.
  I henhold til aktionærrettighedsdirektivet og selskabslovens §139 b, skal børsnoterede virksomheder fra i år præsentere en vedlagsrapport, som redegør for aflønningen af bankens ledelse i forhold til den vedtagne lønpolitik. Generalforsamlingen skal endvidere foretage en vejledende afstemning/godkendelse af vederlagsrapporten.

  Der indsættes derfor et nyt dagsordenspunkt 4 med ordlyden ”Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten”.

  Klik her for at se det fulde forslag til vedtægtsændringer.

 6. Godkendelse af bankens vederlagspolitik.
  Bankens vederlagspolitik fremgår af djurslandsbank.dk.

Antal aktier og stemmerettigheder

Det samlede antal aktier i Djurslands Bank A/S pr. 23. februar 2021 udgør nom. 27.000.000 kr. fordelt på 2.700.000 stk. aktier á 10 kr.

Stemmeretten afgøres på baggrund af de aktier, den enkelte aktionær besidder, som opgjort på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktionærforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Stemmeretten på generalforsamlingen udøves således:

1 - 50 stk. aktier 1 stemme
51 – 100 stk. aktier 2 stemmer
101 – 200 stk. aktier 3 stemmer
201 - 400 stk. aktier 4 stemmer
401 – 800 stk. aktier 5 stemmer
801 stk. aktier og derover 6 stemmer

Ingen aktionær kan afgive mere end 6 stemmer på egne vegne.


Valg til bankens repræsentantskab

På den ordinære generalforsamling foretages der valg til repræsentantskabet.

Afgående medlemmer som ikke kan genvælges

 • Hans Ulrik Jensen – genopstiller ikke
 • Jonna Madsen – afgår ekstraordinært


Bestyrelse og repræsentantskab foreslår genvalg af:

 • Trine Grejsen
 • Henrik Hedeager
 • Bente Østergaard Høg
 • Ejner Søby
 • Gert Jakobsen
 • Jørn Schmidt
 • Britta Andersen
 • Benny Kristensen
 • René Sønderby Povlsen
 • Mikael Lykke Sørensen
 • Kristian Juul Thorsen
 • Keld Hasle Jakobsen
 • Connie Rasmussen
 • Lene Søstrøm
 • Lise Torp
 • Morten Eriksen

Bestyrelse og repræsentantskab foreslår nyvalg af:

Lars Østergaard

 • 57 år
 • Ledende overlæge Aarhus Universitetshospital

Klaus Skovsen

 • 48 år
 • Administrerende direktør Elkær gruppen