Generalforsamling 2018

Generalforsamling

Bankens generalforsamling afholdes:

Onsdag den 14. marts 2018 
Kl. 18.00
Grenaa Idrætscenter
Ydesvej 2
8500 Grenaa

Efter generalforsamlingen holder Lykke Friis, Europa-ekspert og tidligere minister, et spændende indlæg om Europa – hvad nu?

Tilmelding

Det er længere ikke muligt at tilmelde sig bankens generalforsamling.

For at deltage og stemme på generalforsamlingen skal aktionærens aktiebeholdning være registreret i Ejerbogen senest den 7. marts 2018 (registreringsdatoen), idet stemmeretten afgøres på baggrund af aktiebesiddelsen denne dag – jf. bankens vedtægter § 9 stk. 4.

Elektronisk adgangskort

Hvis du har modtaget et elektronisk adgangskort pr. mail, kan du selv udskrive det eller medbringe det på din smartphone eller tablet. Du vil ved ankomst få udleveret stemmesedler ved adgangsregistreringen.

 

Aktionærmøde i Aarhus

Lykke Friis, Europa-ekspert og tidligere minister

Aktionærmødet afholdes:

Torsdag den 15. marts 2018 
Kl. 18.00
Centralværkstedet
Værkmestergade 9
8000 Aarhus C

Tilmelding

Der er ikke flere ledige pladser til aktionærmødet.

Elektronisk adgangskort

Djurslands Bank kan som noget nyt sende adgangskort ud via e-mail. Dette kræver, at du registrerer din e-mail ved bestillingen og tilmelder dig til at modtage adgangskortet på mail. Efter tilmelding vil du modtage et elektronisk adgangskort pr. mail. Du kan selv skrive det ud eller medbringe det på din smartphone eller tablet, og du vil ved ankomst få udleveret stemmesedler ved adgangsregistreringen.

Dagsorden

  • Information om bankens resultater og aktiviteter ved bankens formand, Peter Zacher Sørensen, og bankdirektør Lars Møller Kristensen.
  • Lykke Friis, Europa-ekspert og tidligere minister, har et spændende indlæg om Europa - hvad nu?
  • Middag

.

 

2017

Vi afholder generalforsamling i Grenaa og aktionærmøde i Aarhus

Dagsorden generalforsamling 2018

a.

Fremlæggelse af ledelsens årsberetning.

b.

Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

c.

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

d.

Valg af medlemmer til repræsentantskabet. På valg

e.

Valg af revisorer og revisorsuppleanter. På valg

f.

Behandling af fremkomne forslag. Fremkomne forslag

 

Indstilling til valg af revisorer og revisorsuppleanter 2018

Ordinært afgår

Revisor
Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab

Revisorsuppleant
Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor og Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisorsuppleant i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Fremkomne forslag

Fra repræsentantskab og bestyrelse foreligger følgende forslag til: 

1. Bestyrelsen bemyndiges til, indtil 1. marts 2023, at måtte lade banken erhverve, som eje eller pant, indtil 10% af bankens aktiekapital og til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs; jf. gældende lovgivning. 

2. Bestyrelsen bemyndiges til, indtil næste ordinære generalforsamling, at træffe beslutning om optagelse af ny ansvarlig kapital op til en samlet ramme på 100 mio. kr. i form af 

a. lån mod obligationer eller andre gældsbreve med ret til rente, hvis størrelse helt eller delvis er afhængig af det udbytte, bankens aktier afkaster, eller af bankens overskud (hybrid kernekapital) og / eller

b. ansvarlig lånekapital.

3. Ændring af vedtægternes § 2:

Stk. 2
Bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 1. marts 2023 i én eller flere emissioner at forhøje aktiekapitalen med indtil 27.000.000 kroner til i alt 54.000.000 kroner ved kontant indbetaling med fortegningsret for bankens bestående aktionærer. 

Stk. 3
Bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 1. marts 2023 i én eller flere emissioner at forhøje aktiekapitalen med indtil 27.000.000 kroner til i alt 54.000.000 kroner uden fortegningsret for bankens bestående aktionærer i de tilfælde, som er oplistet i vedtægternes § 2, stk. 3, nr. 1-5.

4. Ændring af vedtægternes § 13, Stk. 2.

Til styrkelse af bankens egnsmæssige tilknytning skal ni tiendedele af repræsentantskabets medlemmer til enhver tid have bopæl inden for kommunerne Norddjurs, Syddjurs, Aarhus, Favrskov og Randers.

5. Godkendelse af bankens lønpolitik.

Klik her for at se det fulde forslag til vedtægtsændringer.

Antal aktier og stemmerettigheder

Det samlede antal aktier i Djurslands Bank A/S pr. 16. februar 2018 udgør nom. 27.000.000 kr. fordelt på 2.700.000 stk. aktier á 10 kr.

Stemmeretten afgøres på baggrund af de aktier, den enkelte aktionær besidder, som opgjort på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktionærforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Stemmeretten på generalforsamlingen udøves således:

1 - 50 stk. aktier 1 stemme
51 – 100 stk. aktier 2 stemmer
101 – 200 stk. aktier 3 stemmer
201 - 400 stk. aktier 4 stemmer
401 – 800 stk. aktier 5 stemmer
801 stk. aktier og derover 6 stemmer

Ingen aktionær kan afgive mere end 6 stemmer på egne vegne.

 

2017

Vi afholder generalforsamling i Grenaa og aktionærmøde i Aarhus

Valg til bankens repræsentantskab

På den ordinære generalforsamling foretages der valg til repræsentantskabet.

Fra Norddjurs-området afgår:

Bente Østergaard Høg
Hans Ulrik Jensen
Erik Pedersen – genopstiller ikke
Leo Holm Petersen – genopstiller ikke
Ejner Søby

Fra Syddjurs-området afgår:

Gert Jakobsen
Jørn Schmidt
Mikael Lykke Sørensen
Kristian Juul Thorsen

Fra Aarhus-området afgår:

Britta Andersen
Kim Andersen – genopstiller ikke.
Keld Hasle Jakobsen
Benny Kristensen
René Sønderby Povlsen
Connie Rasmussen
Eigil Bjørn Sørensen – genopstiller ikke.
Lise Torp

Forslag til nyvalg:

Trine Grejsen
Henrik Hedeager
Lene Søstrøm
Jannie Todbjerg

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår nyvalg af:

Trine Grejsen, Grenaa

• 46 år
• Kulturchef hos Norddjurs Kommune
Henrik Hedeager, Ørum Djurs

• 49 år
• Selvstændig tømrer
• Tømrerfirmaet Hedeager
Lene Søstrøm, Hinnerup

• 49 år
• Salgschef i Aarhus
   (Politikkens Lokalaviser)
Jannie Todbjerg, Malling

• 29 år
• Cand. merc. International Business
• Business Consultant (NNIT)